IC 1318:Tī 氣體 kah 塗粉內底 ê 蝶仔星雲

Page(/daily/2021/03/20210316)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] IC 1318: Tī 氣體 kah 塗粉內底 ê 蝶仔星雲

Tī 鵜鶘星雲附近 ê 天鵝 座內底,有蝶仔形 ê 氣體雲 kah 邊仔 ê 雞母星。 這粒星叫做 天津一,to̍h tī 這張影像 ê 正爿。 Tī 這張高解析度影像 ê 中央,是編號做 IC 1318 ê 蝶仔星雲。 這个 tī 光氣體 kah 暗塗粉 中央錯綜複雜 ê 圖樣,是 星際風、輻射壓力、磁場、kah 重力之間複雜 ê 交互作用形成 ê。 Tī 這張望遠鏡影像 會當看著 IC 1318 ê 特徵發射線。 In 是離子化 ê 硫磺 原子、水素 原子、kah 酸素 原子,to̍h 是影像內底紅色、青色、kah 藍色 ê 所在。 這三色是 chit-má 上衝 ê 哈伯色盤。 這幅圖是蝶仔星雲 ê 一部份,有 100 光年 闊,離咱有 4000 光年遠。

[POJ] IC it-sam-it-pa̍t: Tī khì-thé kah thô͘-hún ê Ia̍h-á seng-hûn

Tī Thê-ô͘-seng-hûn hū-kīn ê Thian-gô-chō lāi-té, ū Ia̍h-á-hêng ê khì-thé-hûn kah piⁿ-á ê Ke-bú-chhiⁿ. Chi̍t-lia̍p chhiⁿ kiò-chò Thian-tin-it, to̍h tī chit-tiuⁿ iáⁿ-siōng ê chiàⁿ-pêng. Tī chit-tiuⁿ ko-kái-sek-tō͘ ê tiong-ng, sī pian-hō chò IC it-sam-it-pa̍t ê Ia̍h-á-seng-hûn. Chit-ê tī kng-khì-thé kah àm-thô͘-hún tiong-ng chhò-chong-ho̍k-cha̍p ê tô͘-iūⁿ, sī seng-chè-hong, hok-siā-ap-le̍k, chû-tiûⁿ, kah tiōng-le̍k chi-kan ê kau-hō͘-chok-iōng hêng-sêng ê. Tī chit-tiuⁿ bōng-oán-kiàⁿ iáⁿ-siōng ē-tàng khòaⁿ-tio̍h IC it-sam-it-pa̍t ê te̍k-teng-hoat-siā-sòaⁿ. In sī lî-chú-hòa ê liû-hông-goân-chú, chúi-sò͘-goân-chú, kah sng-sò͘-goân-chú, to̍h sī iáⁿ-siōng lāi-té âng-sek, chhiⁿ-sek, kah nâ-sek ê só͘-chāi. Che saⁿ-sek sī chit-má siōng-chhèng ê Ha-peh sek-pôaⁿ. Chit-pak-tô͘ sī Ia̍h-á-seng-hûn ê chi̍t-pō͘-hūn, ū chi̍t-pah kng-nî khoah, lî lán ū sì-chheng kng-nî hn̄g.

[KIP] IC it-sam-it-pa̍t: Tī khì-thé kah thôo-hún ê Ia̍h-á sing-hûn

Tī Thê-ôo-sing-hûn hū-kīn ê Thian-gô-tsō lāi-té, ū Ia̍h-á-hîng ê khì-thé-hûn kah pinn-á ê Ke-bú-tshinn. Tsi̍t-lia̍p tshinn kiò-tsò Thian-tin-it, to̍h tī tsit-tiunn iánn-siōng ê tsiànn-pîng. Tī tsit-tiunn ko-kái-sik-tōo ê tiong-ng, sī pian-hō tsò IC it-sam-it-pa̍t ê Ia̍h-á-sing-hûn. Tsit-ê tī kng-khì-thé kah àm-thôo-hún tiong-ng tshò-tsong-ho̍k-tsa̍p ê tôo-iūnn, sī sing-tsè-hong, hok-siā-ap-li̍k, tsû-tiûnn, kah tiōng-li̍k tsi-kan ê kau-hōo-tsok-iōng hîng-sîng ê. Tī tsit-tiunn bōng-uán-kiànn iánn-siōng ē-tàng khuànn-tio̍h IC it-sam-it-pa̍t ê ti̍k-ting-huat-siā-suànn. In sī lî-tsú-huà ê liû-hông-guân-tsú, tsuí-sòo-guân-tsú, kah sng-sòo-guân-tsú, to̍h sī iánn-siōng lāi-té âng-sik, tshinn-sik, kah nâ-sik ê sóo-tsāi. Tse sann-sik sī tsit-má siōng-tshìng ê Ha-peh sik-puânn. Tsit-pak-tôo sī Ia̍h-á-sing-hûn ê tsi̍t-pōo-hūn, ū tsi̍t-pah kng-nî khuah, lî lán ū sì-tshing kng-nî hn̄g.

[English] IC 1318: The Butterfly Nebula in Gas and Dust

In the constellation of the swan near the nebula of the pelican lies the gas cloud of the butterfly next to a star known as the hen. That star, given the proper name Sadr, is just to the right of the featured frame, but the central Butterfly Nebula, designated IC 1318, is shown in high resolution. The intricate patterns in the bright gas and dark dust are caused by complex interactions between interstellar winds, radiation pressures, magnetic fields, and gravity. The featured telescopic view captures IC 1318’s characteristic emission from ionized sulfur, hydrogen, and oxygen atoms mapped to the red, green, and blue hues of the popular Hubble Palette. The portion of the Butterfly Nebula pictured spans about 100 light years and lies about 4000 light years away.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【蝶仔星雲】Ia̍h-á-seng-hûn/Ia̍h-á-sing-hûn/蝴蝶星雲/Butterfly Nebula
 • 【鵜鶘星雲】Thê-ô͘-seng-hûn/Thê-ôo-sing-hûn/鵜鶘星雲/Pelican Nebula
 • 【天鵝座】Thian-gô-chō/Thian-gô-tsō/天鵝座/the constellation of the Swan
 • 【雞母星】Ke-bú-chhiⁿ/Ke-bú-tshinn/母雞星/the star hen
 • 【天津一】Thian-tin-it/Thian-tin-it/天津一/Sadr
 • 【星際風】seng-chè-hong/sing-tsè-hong/星際風/Butterfly Nebula
 • 【輻射壓力】hok-siā-ap-le̍k/hok-siā-ap-li̍k/輻射壓/radiation pressure
 • 【特徵發射線】te̍k-teng hoat-siā-sòaⁿ/ti̍k-ting huat-siā-suànn/特徵發射線/characteristic emission
 • 【硫磺】liû-hông/liû-hông/硫/sulfur
 • 【水素】chúi-sò͘/tsuí-sòo/氫/hydrogen
 • 【酸素】sng-sò͘/sng-sòo/氧/oxygen
 • 【哈伯色盤】Ha-peh sek-pôaⁿ/Ha-peh sik-puânn/哈伯色盤/Hubble Palette

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:火流星 ê 光 kah 聲 明仔載 ê 圖:Ùi 金星 13 號看著 ê 金星表面