Tī 瑞典天頂看起來敢若旗仔 ê 極光

Page(/daily/2021/03/20210314)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Tī 瑞典天頂看起來敢若旗仔 ê 極光

伊干焦出現一目-nih,to̍h 親像一支 50 公里懸 ê 長長 ê 旗仔。 Tī 2015 年三月中,能量足強 ê 日冕物質噴出事件 直接 tùi 地球磁場 ê 閬空送過去。 予地球產生一个 tī 最近幾若年來,上強 ê 地磁風暴。 這个結果煞予咱 tī 地球磁極 附近幾若个國家 ê 天頂,看會著 足闊 ê 極光現象這張影像是瑞典 ê Kiruna 城鎮翕–ê。 Tī 遮 ê 天頂有特別直 ê 極光 kha-tián。 這个 青色 ê 發射光是 tī 地球大氣層 ê 低層,紅色 ê 發射光是 tī 頂層幾若公里懸 ê 所在。 是講咱猶毋知影這个足罕得看著 ê 茄仔色極光,是 ùi 佗位來–ê。 毋過咱可能會 tī 比青色極光閣較低海拔 ê 所在,看著反常 ê 藍色極光。 閣 tī 頂層疊閣較懸 ê 紅色極光。 是講,這馬才拄仔過 太陽極小期。 紲落來,地球頂懸有 極光 ê 彩色 暗暝 嘛會愈來愈濟。

[POJ] Tī Sūi-tián thiⁿ-téng khòaⁿ–khí-lâi ká-ná kî-á ê ke̍k-kng

I kan-na chhut-hiān chi̍t-ba̍k-nih, to̍h chhin-chhiūⁿ chi̍t-ki gō͘-cha̍p kong-chhioh koân ê tn̂g-tn̂g–ê kî-á. Tī jī-khòng-it-gō͘-nî saⁿ-goe̍h-tiong, lêng-liōng chiok-kiông ê Ji̍t-bián bu̍t-chit phùn-chhut sū-kiāⁿ ti̍t-chiap tùi tē-kiû chû-tiûⁿ ê làng-khong sàng–kòe-khì. Hō͘ tē-kiû sán-seng chi̍t-ê tī chòe-kīn kúi-ā-nî lâi, siōng-kiông ê tē-chû hong-pō. Chi̍t-ê kiat-kó soah hō͘ lán tī tē-kiû chû-ke̍k hū-kīn kúi-ā-ê kok-ka ê thiⁿ-téng, khòaⁿ-ē-tio̍h chiok-khoah ê ke̍k-kng hiān-siōng. Chit-tiuⁿ iáⁿ-siōng sī tī Sūi-tián ê Kiruna siâⁿ-tìn hip–ê. Tī chia ê thiⁿ-téng ū te̍k-pia̍t tit–ê ke̍k-kng. Chi̍t-ê chhiⁿ-sek ê hoat-siā-kng sī tī tē-kiû tōa-khì-chân ê kē-chân, âng-sek ê hoat-siā-kng sī tī téng-chân kúi-ā kong-lí koân ê só͘-chāi. Sī-kóng lán iáu m̄-chai chi̍t-ê chiok hán-tek khòaⁿ–tio̍h ê kiô-á-sek ke̍k-kng, sī ùi toh-ūi lâi–ê. M̄-koh lán khó-lêng ē tī pí chhiⁿ-sek koh-khah kē hái-poa̍t ê só͘-chāi, khòaⁿ-tio̍h hoàn-sióng ê nâ-sek ke̍k-kng. Koh tī téng-chân tha̍h koh-khah koân ê âng-sek ke̍k-kng. Sī-kóng, chit-má chiah tú-á kòe Thài-iông Ke̍k-sió-kî. Sòa-lo̍h-lâi, tē-kiû téng-koân ū ke̍k-kng ê chhái-sek àm-mî mā-ē lú-lâi-lú-chheng.

[KIP] Messier pueh-cha̍p-it

I kan-na tshut-hiān tsi̍t-ba̍k-nih, to̍h tshin-tshiūnn tsi̍t-ki gōo-tsa̍p kong-tshioh kuân ê tn̂g-tn̂g–ê kî-á. Tī jī-khòng-it-gōo-nî sann-gue̍h-tiong, lîng-liōng tsiok-kiông ê Ji̍t-bián bu̍t-tsit phùn-tshut sū-kiānn ti̍t-tsiap tuì tē-kiû tsû-tiûnn ê làng-khong sàng–kuè-khì. Hōo tē-kiû sán-sing tsi̍t-ê tī tsuè-kīn kuí-ā-nî lâi, siōng-kiông ê tē-tsû hong-pō. Tsi̍t-ê kiat-kó suah hōo lán tī tē-kiû tsû-ki̍k hū-kīn kuí-ā-ê kok-ka ê thinn-tíng, khuànn-ē-tio̍h tsiok-khuah ê ki̍k-kng hiān-siōng. Tsit-tiunn iánn-siōng sī tī Suī-tián ê Kiruna siânn-tìn hip–ê. Tī tsia ê thinn-tíng ū ti̍k-pia̍t tit–ê ki̍k-kng. Tsi̍t-ê tshinn-sik ê huat-siā-kng sī tī tē-kiû tuā-khì-tsân ê kē-tsân, âng-sik ê huat-siā-kng sī tī tíng-tsân kuí-ā kong-lí kuân ê sóo-tsāi. Sī-kóng lán iáu m̄-tsai tsi̍t-ê tsiok hán-tik khuànn–tio̍h ê kiô-á-sik ki̍k-kng, sī uì toh-uī lâi–ê. M̄-koh lán khó-lîng ē tī pí tshinn-sik koh-khah kē hái-pua̍t ê sóo-tsāi, khuànn-tio̍h huàn-sióng ê nâ-sik ki̍k-kng. Koh tī tíng-tsân tha̍h koh-khah kuân ê âng-sik ki̍k-kng. Sī-kóng, tsit-má tsiah tú-á kuè Thài-iông Ki̍k-sió-kî. Suà-lo̍h-lâi, tē-kiû tíng-kuân ū ki̍k-kng ê tshái-sik àm-mî mā-ē lú-lâi-lú-tshing.

[English] A Flag Shaped Aurora over Sweden

It appeared, momentarily, like a 50-km tall banded flag. In mid-March of 2015, an energetic Coronal Mass Ejection directed toward a clear magnetic channel to Earth led to one of the more intense geomagnetic storms of recent years. A visual result was wide spread auroras being seen over many countries near Earth’s magnetic poles. Captured over Kiruna, Sweden, the image features an unusually straight auroral curtain with the green color emitted low in the Earth’s atmosphere, and red many kilometers higher up. It is unclear where the rare purple aurora originates, but it might involve an unusual blue aurora at an even lower altitude than the green, seen superposed with a much higher red. Now past Solar Minimum, colorful nights of auroras over Earth are likely to increase.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【瑞典】Sūi-tián/Sūi-tián/瑞典/Sweden
 • 【極光】ke̍k-kng/ki̍k-kng/極光/aurona
 • 【日冕物質噴出事件】Ji̍t-bián bu̍t-chit phùn-chhut sū-kiāⁿ/Ji̍t-bián bu̍t-tsit phùn-tshut sū-kiānn/日冕物質拋射現象/Coronal Mass Ejection
 • 【地磁風暴】tē-chû hong-pō/tē-tsû hong-pō/地磁風暴/geomagnetic storm
 • 【磁極】chû-ke̍k/tsû-ki̍k/磁極/magnetic pole
 • 【極光 kha-tián】ke̍k-kng kha-tián/ki̍k-kng kha-tián/極光窗簾/auroral curtain
 • 【海拔】hái-poa̍t/hái-pua̍t/海拔/altitude
 • 【太陽極小期】Thài-iông Ke̍k-sió-kî/Thài-iông Ki̍k-sió-kî/太陽極小期/Solar Minimum

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:超級 kha-mé-lah ê 目標 Ma'az 明仔載 ê 圖:火流星 ê 光 kah 聲