Messier 81

Page(/daily/2021/03/20210312)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Messier 81

Messier 81 是 tī 地球天頂上光 ê 一个大閣 媠 ê 星系,伊 kah 咱 ê 銀河欲平大。 伊閣叫做 NGC 3031,嘛叫做 Bode 星系,是 tī 18 世紀予人發現 ê。 這个 大捲螺仔星系,會當 tī 北爿 ê 星座,大熊座(大隻熊),揣著。 Tī 這个 清楚閣詳細 ê 望遠鏡 景色內底,看會著 M81 光閣黃 ê 核心, 藍色 ê 捲螺仔手骨,粉紅仔色 ê 恆星形成區,kah 大片 ê 宇宙塗粉帶。 有一寡塗粉帶迒過星系盤(tī 倒爿中央),kah 其他有明顯 捲螺仔 特色 ê 星系無仝。 這个 突出 ê 塗粉帶,可能是 M81 kah 無 tī 這張影像內底 ê 厝邊星系 M82 互相倚近,才產生這个 掰袂離 ê 結果。 Tī M81 ê 大捲螺仔下跤,有一个較暗 ê,無規則 ê 衛星矮星系, Holmberg 9 號。 檢查 M81 內底 ê 變星,會當予 咱知影伊 ê 距離。 伊離咱有 1180 萬光年遠,是銀河外口 ê 星系。

[POJ] Messier poeh-cha̍p-it

Messier poeh-cha̍p-it sī tī tē-kiû thiⁿ-téng siōng-kng ê chi̍t-ê tōa-koh-súi ê seng-hē, i kah lán ê gîn-hô beh pêⁿ-tōa. I koh kiò-chò NGC sam-khòng-sam-it, mā kiò-chò Bode seng-hē, sī tī cha̍p-poeh sè-kí hō͘ lâng hoat-hiān–ê. Chit-ê tōa kńg-lê-á seng-hē, ē-tàng tī pak-pêng ê seng-chō, Tāi-hîm-chō (tōa-chiah hîm), chhōe-tio̍h. Tī chit-ê chheng-chhó͘ koh siông-sè ê bōng-oán-kiàⁿ kéng-sek lāi-té, khòaⁿ-ē-tio̍h M-poeh-cha̍p-it kng-koh-n̂g ê he̍k-sim, nâ-sek ê kńg-lê-á chhiú-kut, hún-âng-á-se̍k ê hêng-chhiⁿ hêng-sêng-khu, kah tōa-phìⁿ–ê ú-tiū-thô͘-hún-tòa. Ū chi̍t-kóa thô͘-hún-tòa hāⁿ-kòe seng-hē-pôaⁿ (tī tò-pêng tiong-ng), kah kî-tha ū bêng-hián kńg-lê-á te̍k-sek ê seng-hē bô-kâng. Chit-ê tu̍t-chhut ê thô͘-hún-tòa, khó-lêng sī M-poeh-cha̍p-it kah bô tī chit-tiuⁿ iáⁿ-siōng lāi-té ê chhù-piⁿ-seng-hē M peh-cha̍p-jī hō͘-siong-óa-kīn, chiah sán-seng chit-ê ê poe-bōe-lî ê kiat-kó. Tī M-poeh-cha̍p-it ê tōa kńg-lê-á ē-kha, ū chi̍t-ê khah-àm–ê, bô-kui-chek–ê ūi-chhiⁿ é-seng-hē, Holmberg káu hō. Kiám-cha M-poeh-cha̍p-it lāi-té ê piàn-chhiⁿ, ē-tàng hō͘ lán chai-iáⁿ i ê kū-lî. I lî lán ū chi̍t-chheng-chi̍t-pah-poeh-cha̍p bān kng-nî hn̄g, sī gîn-hô gōa-kháu ê seng-hē.

[KIP] Messier pueh-cha̍p-it

Messier pueh-tsa̍p-it sī tī tē-kiû thinn-tíng siōng-kng ê tsi̍t-ê tuā-koh-suí ê sing-hē, i kah lán ê gîn-hô beh pênn-tuā. I koh kiò-tsò NGC sam-khòng-sam-it, mā kiò-tsò Bode sing-hē, sī tī tsa̍p-pueh sè-kí hōo lâng huat-hiān–ê. Tsit-ê tuā kńg-lê-á sing-hē, ē-tàng tī pak-pîng ê sing-tsō, Tāi-hîm-tsō (tuā-tsiah hîm), tshuē-tio̍h. Tī tsit-ê tshing-tshóo koh siông-sè ê bōng-uán-kiànn kíng-sik lāi-té, khuànn-ē-tio̍h M-pueh-tsa̍p-it kng-koh-n̂g ê hi̍k-sim, nâ-sik ê kńg-lê-á tshiú-kut, hún-âng-á-si̍k ê hîng-tshinn hîng-sîng-khu, kah tuā-phìnn–ê ú-tiū-thôo-hún-tuà. Ū tsi̍t-kuá thôo-hún-tuà hānn-kuè sing-hē-puânn (tī tò-pîng tiong-ng), kah kî-tha ū bîng-hián kńg-lê-á ti̍k-sik ê sing-hē bô-kâng. Tsit-ê tu̍t-tshut ê thôo-hún-tuà, khó-lîng sī M-pueh-tsa̍p-it kah bô tī tsit-tiunn iánn-siōng lāi-té ê tshù-pinn-sing-hē M peh-tsa̍p-jī hōo-siong-uá-kīn, tsiah sán-sing tsit-ê ê pue-buē-lî ê kiat-kó. Tī M-pueh-tsa̍p-it ê tuā kńg-lê-á ē-kha, ū tsi̍t-ê khah-àm–ê, bô-kui-tsik–ê uī-tshinn é-sing-hē, Holmberg káu hō. Kiám-tsa M-pueh-tsa̍p-it lāi-té ê piàn-tshinn, ē-tàng hōo lán tsai-iánn i ê kū-lî. I lî lán ū tsi̍t-tshing-tsi̍t-pah-pueh-tsa̍p bān kng-nî hn̄g, sī gîn-hô guā-kháu ê sing-hē.

[English] Messier 81

One of the brightest galaxies in planet Earth’s sky is similar in size to our Milky Way Galaxy: big, beautiful Messier 81. Also known as NGC 3031 or Bode’s galaxy for its 18th century discoverer, this grand spiral can be found toward the northern constellation of Ursa Major, the Great Bear. The sharp, detailed telescopic view reveals M81’s bright yellow nucleus, blue spiral arms, pinkish starforming regions, and sweeping cosmic dust lanes. Some dust lanes actually run through the galactic disk (left of center), contrary to other prominent spiral features though. The errant dust lanes may be the lingering result of a close encounter between M81 and the nearby galaxy M82 lurking outside of this frame. M81’s faint, dwarf irregular satellite galaxy, Holmberg IX, can be seen just below the large spiral. Scrutiny of variable stars in M81 has yielded a well-determined distance) for an external galaxy – 11.8 million light-years.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【捲螺仔星系】kńg-lê-á seng-hē/kńg-lê-á sing-hē/旋臂/spiral galaxy
 • 【大熊座】Tāi-hîm-chō/Tāi-hîm-tsō/大熊座/Ursa Major
 • 【捲螺仔手骨】kńg-lê-á chhiú-kut/kńg-lê-á tshiú-kut/旋臂/spiral arm
 • 【恆星形成區】hêng-chhiⁿ-hêng-sêng-khu/hîng-tshinn-hîng-sîng-khu/恆星形成區/starforming regions
 • 【塗粉帶】thô͘-hún-tòa/thôo-hún-tuà/塗粉帶/dust lane
 • 【星系盤】seng-hē-pôaⁿ/sing-hē-puânn/星系盤/galactic disk
 • 【厝邊星系】chhù-piⁿ seng-hē/tshù-piⁿ sing-hē/星系盤/nearby galaxy
 • 【衛星矮星系】ūi-chhiⁿ é-seng-hē/tshù-piⁿ sing-hē/衛星矮星系/dwarf satellite galaxy
 • 【變星】piàn-chhiⁿ/piàn-tshinn/變星/variable star

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:黃道光 kah 火星 明仔載 ê 圖:超級 kha-mé-lah ê 目標 Ma'az