NGC 1499:加州星雲

Page(/daily/2021/03/20210310)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] NGC 1499:加州星雲

加州皇后 ê 神祕島敢有 tī 太空中?可能無。 毋過這个分子雲拄仔好 kah 美國 加州 ê 外形有相-siâng。 咱 ê 太陽 to̍h 蹛 tī 銀河 ê 獵戶座手骨 內底,離 加州星雲 干焦差不多 1000 光年遠爾爾。 這个是發射星雲 ê 代表,嘛號做 NGC 1499,伊差不多有 100 光年 遐爾長。 Tī 這張 影像 內底,加州星雲上明顯 ê 光 to̍h 是紅色特徵光。 這是 水素 原子 kah 失去足久 ê 電子重新合併了後,閣去予高能 ê 恆星光 kā 離子化 了後,才發出 ê 色光。 這粒提供高能恆星光 ê 恆星,會 kā 大部份 ê 星雲氣體離子化。 伊 to̍h 是星雲正爿彼粒光閣高溫 ê 藍色恆星,英仙座 ξ。 Tùi 天文攝影師來講,加州星雲是一个定定 leh 翕–ê 目標。 伊會當用闊幅望遠鏡 tī 夜空 ê 英仙座 方向 揣著,離 畢宿星團 袂傷遠。

[POJ] NGC it-sù-kiú-kiú: Ka-chiu seng-hûn

Ka-chiu hông-hiō ê sîn-pì-tó kám-ū tī thài-kiông tiong? Khó-lêng bô. M̄-koh chit-ê hun-chú-hûn tú-á-hó kah Bí-kok Ka-chiu ê gōa-hêng ū sio-siâng. Lán ê thài-iông to̍h tòa-tī Gîn-hô ê La̍h-hō͘-chō chhiú-kut lāi-té, lî Ka-chiu-seng-hûn kan-na chha-put-to chi̍t-chheng kng-nî hn̄g niā-niā. Chit-ê sī hoat-siā-seng-hûn ê tāi-piáu, mā hō-chò NGC it-sù-kiú-kiú, i chha-put-to ū chi̍t-pah kng-nî hiah-nī tn̂g. Tī chit-tiuⁿ iáⁿ-siōng lāi-té, Ka-chiu-seng-hûn siōng bêng-hián ê kng to̍h sī âng-sek-te̍k-teng-kng. Che sī chúi-sò͘ goân-chú kah sit-khì-chiok-kú ê tiān-chú tiông-sin ha̍p-pèng liáu-āu, koh khì hō͘ ko-lêng ê hêng-chhiⁿ-kng kā lî-chú-hòa liáu-āu, chiah hoat-chhut ê se̍k-kng. Chit-lia̍p thê-kiong ko-lêng hêng-chhiⁿ-kng ê hêng-chhiⁿ, ē kā tōa-pō͘-hūn ê seng-hûn khì-thé lî-chú-hòa. I to̍h sī seng-hûn chiàⁿ-pêng hit-lia̍p kng koh ko-un ê nâ-sek hêng-chhiⁿ, Eng-sian-chō ksi. Tùi thian-bûn liap-iáⁿ-su lâi-kóng, Ka-chiu-seng-hûn sī chi̍t-ê tiāⁿ-tiāⁿ leh hip–ê bo̍k-piau. I ē-tàng iōng khoah-pak bōng-oán-kiàⁿ tī iā-khong ê Eng-sian-chō hong-hiòng chhōe-tio̍h, lî Pit-siù-seng-thoân bōe siūⁿ hn̄g.

[KIP] NGC it-sù-kiú-kiú: Ka-tsiu sing-hûn

Ka-tsiu hông-hiō ê sîn-pì-tó kám-ū tī thài-kiông tiong? Khó-lîng bô. M̄-koh tsit-ê hun-tsú-hûn tú-á-hó kah Bí-kok Ka-tsiu ê guā-hîng ū sio-siâng. Lán ê thài-iông to̍h tuà-tī Gîn-hô ê La̍h-hōo-tsō tshiú-kut lāi-té, lî Ka-tsiu-sing-hûn kan-na tsha-put-to tsi̍t-tshing kng-nî hn̄g niā-niā. Tsit-ê sī huat-siā-sing-hûn ê tāi-piáu, mā hō-tsò NGC it-sù-kiú-kiú, i tsha-put-to ū tsi̍t-pah kng-nî hiah-nī tn̂g. Tī tsit-tiunn iánn-siōng lāi-té, Ka-tsiu-sing-hûn siōng bîng-hián ê kng to̍h sī âng-sik-ti̍k-ting-kng. Tse sī tsuí-sòo guân-tsú kah sit-khì-tsiok-kú ê tiān-tsú tiông-sin ha̍p-pìng liáu-āu, koh khì hōo ko-lîng ê hîng-tshinn-kng kā lî-tsú-huà liáu-āu, tsiah huat-tshut ê si̍k-kng. Tsit-lia̍p thê-kiong ko-lîng hîng-tshinn-kng ê hîng-tshinn, ē kā tuā-pōo-hūn ê sing-hûn khì-thé lî-tsú-huà. I to̍h sī sing-hûn tsiànn-pîng hit-lia̍p kng koh ko-un ê nâ-sik hîng-tshinn, Ing-sian-tsō ksi. Tuì thian-bûn liap-iánn-su lâi-kóng, Ka-tsiu-sing-hûn sī tsi̍t-ê tiānn-tiānn leh hip–ê bo̍k-piau. I ē-tàng iōng khuah-pak bōng-uán-kiànn tī iā-khong ê Ing-sian-tsō hong-hiòng tshuē-tio̍h, lî Pit-siù-sing-thuân buē siūnn hn̄g.

[English] NGC 1499: The California Nebula

Could Queen Calafia’s mythical island exist in space? Perhaps not, but by chance the outline of this molecular space cloud echoes the outline of the state of California, USA. Our Sun has its home within the Milky Way’s Orion Arm, only about 1,000 light-years from the California Nebula. Also known as NGC 1499, the classic emission nebula is around 100 light-years long. On the featured image, the most prominent glow of the California Nebula is the red light characteristic of hydrogen atoms recombining with long lost electrons, stripped away (ionized) by energetic starlight. The star most likely providing the energetic starlight that ionizes much of the nebular gas is the bright, hot, bluish Xi Persei just to the right of the nebula. A regular target for astrophotographers, the California Nebula can be spotted with a wide-field telescope under a dark sky toward the constellation of Perseus, not far from the Pleiades.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【加州星雲】Ka-chiu-seng-hûn/Ka-chiu-sing-hûn/加州星雲/the California Nebula
  • 【獵戶座手骨】La̍h-hō͘-chō chhiú-kut/La̍h-hōo-tsō tshiú-kut/獵戶座旋臂/Orion Arm
  • 【發射星雲】hoat-siā-seng-hûn/huat-siā-sing-hûn/發射星雲/emission nebular
  • 【特徵光】te̍k-teng-kng/ti̍k-ting-kng/特徵光/characteristic light
  • 【水素】chúi-sò͘/tsuí-sòo/氫/hydrogen
  • 【英仙座 ξ】Eng-sian-chō ksi/Ing-sian-tsō ksi/英仙座 ξ/Xi Persei
  • 【畢宿星團】Pit-siù-seng-thoân/Pit-siù-sing-thuân/畢宿星團/Perseus

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:毅力號 360 度影像:奇怪 ê 石頭 kah tī 火星走揣生物 明仔載 ê 圖:黃道光 kah 火星