Ti 金牛座 ê 火星

Page(/daily/2021/03/20210304)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Ti 金牛座 ê 火星

Eng-暗你會當 tī 天頂 看著火星。 伊這馬 sī 毅力號探測車 in 兜。 現此時這粒紅色行星,拄仔好行到金牛座 ê 所在,to̍h tī 七姊妹仔,mā 會使講是昴宿星團,ê 附近。 事實上,這个 深空、闊幅 ê 景色,是 tī 3 月 3 號火星 kah 昴宿星團相拄頭 ê 時陣翕 ê。 Tī 影像中央 ê 火星,親像是一个 tī 天頂發黃光 ê 燈塔。 伊離美麗 ê 藍色星團干焦差不多 3 度 ê 角距離遠爾爾。 Kah 火星 ê 色光抑是光度會比並 ê 是,金牛座 ê Alpha 星,畢宿五。 伊是一粒紅巨星,to̍h tī 這幅圖 ê 倒爿下跤。 伊 kah 較遠 ê 畢宿星團 仝一个視線方向,是伊 ê 前景星。 另外閣有一寡仔較暗 ê,毋知你 ê 目睭敢看會著。 有一个烏閣厚塗粉 ê 星雲,to̍h tī 大質量 ê Perseus 分子雲邊仔。 閣有一个 tī 正爿頂懸足足足紅 ê NGC 1499,加州星雲。

[POJ] Tī Kim-gû-chō ê Hóe-chhiⁿ

Eng-àm lì ē-tàng tī thiⁿ-téng khòaⁿ-tio̍h Hóe-chhiⁿ. I chit-má sī Gē-le̍k-hō thàm-chhek-chhia in tau. Hiān-chú-sî chi̍t-lia̍p âng-sek kiâⁿ-chhiⁿ, tú-á-hó kiâⁿ kàu Kim-gû-chō ê só͘-chāi, to̍h tī chhit-chí-mōe-á, mā ē-sái kóng sī Báu-siù-seng-thoân, ê hū-kūn. Sū-si̍t-siōng, chi̍t-ê chhim-khong, khoah-pak ê kéng-sek, sī tī saⁿ goe̍h saⁿ hō Hóe-chhiⁿ kah Báu-siù-seng-thoân sio-tú-thâu ê sî-chūn hip–ê. Tī iáⁿ-siōng tiong-ng ê Hóe-chhiⁿ, chhin-chhiūⁿ sī chi̍t-ê tī thiⁿ-téng hoat n̂g-kng ê teng-thah. I lî bí-lē ê nâ-sek seng-thoân kan-na chha-put-to saⁿ tō͘ ê kak-kū-lî hn̄g niā-niā. Kah Hóe-chhiⁿ ê se̍k-kng ia̍h-sī kng-tō͘ ē pí-phēng ê sī, Kim-gû-chō ê Alpha chhiⁿ, Pit-siù-gō͘. I sī chi̍t-lia̍p Âng-kū-chhiⁿ, to̍h tī chit-pak tô͘ ê tò-pêng ē-kha. I kah khah-hn̄g–ê Pit-siù4-seng-thoân kâng chi̍t-ê sī-sòaⁿ-hong-hiòng, sī i ê chiân-kéng chhiⁿ. Lēng-gōa koh ū chi̍t-kóa-á khah-àm–ê seng-hûn, to̍h tī tōa-chit-liōng ê Perseus hun-chú-hûn piⁿ-á. Koh-ū chi̍t-ê tī chiàⁿ-pêng téng-koân chiok-chiok-chiok âng ê NGC it-sù-kiú-kiú, Ka-chiu-seng-hûn.

[KIP] Tī Kim-gû-tsō ê Hué-tshinn

Ing-àm lì ē-tàng tī thinn-tíng khuànn-tio̍h Hué-tshinn. I tsit-má sī Gē-li̍k-hō thàm-tshik-tshia in tau. Hiān-tsú-sî tsi̍t-lia̍p âng-sik kiânn-tshinn, tú-á-hó kiânn kàu Kim-gû-tsō ê sóo-tsāi, to̍h tī tshit-tsí-muē-á, mā ē-sái kóng sī Báu-siù-sing-thuân, ê hū-kūn. Sū-si̍t-siōng, tsi̍t-ê tshim-khong, khuah-pak ê kíng-sik, sī tī sann gue̍h sann hō Hué-tshinn kah Báu-siù-sing-thuân sio-tú-thâu ê sî-tsūn hip–ê. Tī iánn-siōng tiong-ng ê Hué-tshinn, tshin-tshiūnn sī tsi̍t-ê tī thinn-tíng huat n̂g-kng ê ting-thah. I lî bí-lē ê nâ-sik sing-thuân kan-na tsha-put-to sann tōo ê kak-kū-lî hn̄g niā-niā. Kah Hué-tshinn ê si̍k-kng ia̍h-sī kng-tōo ē pí-phīng ê sī, Kim-gû-tsō ê Alpha tshinn, Pit-siù-gōo. I sī tsi̍t-lia̍p Âng-kū-tshinn, to̍h tī tsit-pak tôo ê tò-pîng ē-kha. I kah khah-hn̄g–ê Pit-siu34-sing-thuân kâng tsi̍t-ê sī-suànn-hong-hiòng, sī i ê tsiân-kíng tshinn. Līng-guā koh ū tsi̍t-kuá-á khah-àm–ê sing-hûn, to̍h tī tuā-tsit-liōng ê Perseus hun-tsú-hûn pinn-á. Koh-ū tsi̍t-ê tī tsiànn-pîng tíng-kuân tsiok-tsiok-tsiok âng ê NGC it-sù-kiú-kiú, Ka-tsiu-sing-hûn.

[English] Stars over an Erupting Volcano

You can spot Mars in the evening sky tonight. Now home to the Perseverance rover, the Red Planet is presently wandering through the constellation Taurus, close on the sky to the Seven Sisters or Pleiades star cluster. In fact this deep, widefield view of the region captures Mars near its closest conjunction to the Pleiades on March 3. Below center, Mars is the bright yellowish celestial beacon only about 3 degrees from the pretty blue star cluster. Competing with Mars in color and brightness, Aldebaran is the alpha star of Taurus. The red giant star is toward the lower left edge of the frame, a foreground star along the line-of-sight to the more distant Hyades star cluster. Otherwise too faint for your eye to see, the dark, dusty nebulae lie along the edge of the massive Perseus molecular cloud, with the striking reddish glow of NGC 1499, the California Nebula, at the upper right.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【火星】Hóe-chhiⁿ/Hué-tshinn/火星/Mars
 • 【毅力號】Gē-le̍k-hō/Gē-li̍k-hō/毅力號/Perseverance
 • 【探測車】thàm-chhek-chhia/thàm-tshik-tshia/探測車/rover
 • 【金牛座】Kim-gû-chō/Kim-gû-tsō/金牛座/Taurus
 • 【七姊妹仔】Chhit-chí-mōe-á/Tshit-tsí-muē-á/七姊妹仔/Seven Sisters
 • 【昴宿星團】Báu-siù-seng-thoân/Báu-siù-sing-thuân/昴宿星團/Pleiades
 • 【燈塔】teng-thah/ting-thah/燈塔/beacon
 • 【角距離】kak-kū-lî/kak-kū-lî/角距離/angular distance
 • 【畢宿五】Pit-siù-gō͘/Pit-siù-gōo/畢宿五/Aldebaran
 • 【英仙座分子雲】Eng-sian-chō hun-chú-hûn/Ing-sian-tsō hun-tsú-hûn/英仙座分子雲/Perseus molecular cloud
 • 【加州星雲】Ka-chiu-seng-hûn/Ka-tsiu-sing-hûn/加州星雲/California Nebula

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:火山爆發頭頂 ê 天星 明仔載 ê 圖:有淡薄仔親像火星