Ùi 火星探測軌道衛星 hip--ê 毅力號降落地點

Page(/daily/2021/02/20210227.md)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Ùi 火星探測軌道衛星 hip–ê 毅力號降落地點

這張影像是 ùi 火星探測軌道衛星 hip–ê 高解析度影像。 這是毅力號 媠氣降落 tī 火星第二工 hip–ê。 Tī 遮咱會使看著毅力號降落 ê 所在。 軌道衛星 ê kha-mé-lah 嘛看會著 kā 毅力號送到火星表面 ê 火星 2020 任務 ê 降落火箭、隔熱枋、la̍k-ká-sáng、kah 後殼 ê 所在。 Tī 影像內底每一个四角框攏是 Jezero 石坑內底 200 公尺闊的區域。 毅力號 to̍h 停 tī 影像中央下面彼个四角框內底。 彼搭是降落火箭 kā 探測車降落 tī 火星表面 ê 時陣,去予火箭 ê 煙筒管噴出來 ê 圖樣。 等天空吊車 kā 探測車囥好了後,降落火箭 to̍h 會飛到一个安全 ê 所在,才摔落。 伊上尾安息 ê 所在,是 tī ùi 倒爿算過來第二个四角框內底,彼个深色 ê V-形圖彼搭。 Tī 降落過程分離出來 ê 部份,像 隔熱枋la̍k-ká-sáng、kah 後殼,in 停 tī 地面 ê 所在,嘛去予 tī 火星軌道 hip–ê 高解析度影像標出來。

[POJ] Ùi Hóe-chhiⁿ thàm-chhek kúi-tō ūi-chhiⁿ hip–ê Gē-le̍k-hō kàng-lo̍h tē-tiám

Chit-tiuⁿ iáⁿ-siōng sī ùi hóe-chhiⁿ thàm-chhek kúi-tō ūi-chhiⁿ hip–ê ko-kái-sek-tō͘ iáⁿ-siōng. Che-sī Gē-le̍k-hō súi-khùi kàng-lo̍h tī Hòe-chhiⁿ tē-jī-kang hip–ê. Tī chia lán ē-sái khòaⁿ-tio̍h Gē-le̍k-hō kàng-lo̍h ê só͘-chāi. Kúi-tō ūi-chhiⁿ ê kha-mé-lah mā khòaⁿ-ē-tio̍h kā Gē-le̍k-hō sàng kàu Hóe-chhiⁿ piáu-bīn ê Hóe-chhiⁿ jī-khòng-jī-khòng jīm-bū ê kàng-lo̍h hóe-chìⁿ, keh-jia̍t-pang, la̍k-ká-sáng, kah āu-khak ê só͘-chāi. Tī iáⁿ-siōng lāi-té múi-chi̍t-ê sì-kak-kheng lóng sī Jezero chio̍h-kheⁿ lāi-té nn̄g-pah kong-chhioh khoah ê khu-he̍k. Gē-le̍k-hō to̍h thêng tī iáⁿ-siōng tiong-ng ē-bīn hit-ê sì-kak-kheng lāi-té. Hit-tah sī kàng-lo̍h hóe-chìⁿ kā thàm-chhek-chhia kàng-lo̍h tī Hóe-chhiⁿ piáu-bīn ê sî-chūn, khì hō͘ hóe-chìⁿ ê ian-tâng-kóng phùn–chhut-lâi ê tô͘-iūⁿ. Tán thian-khong tiàu-chhia khǹg-hó liáu-āu, kàng-lo̍h hóe-chìⁿ ē poe-kàu chi̍t-ê an-choân ê só͘-chāi, chiah siak–lo̍h. I siāng-bóe an-sek ê só͘-chāi, sī tī ùi tò-pêng sǹg–kòe-lâi tē-jī-ê sì-kak-kheng lāi-té, hit-ê chhim-sek ê V-hêng-tô͘ hit-tah. Tī kàng-lo̍h kòe-têng hun-lî–chhut-lâi ê pō͘-hūn, chhiūⁿ keh-jia̍t-pang, la̍k-ká-sáng, kah āu-khak, in thêng tī tē-bīn ê só͘-chāi, mā khì-hō͘ tī Hóe-chhíⁿ kúi-tō hip–ê ko-kái-sek-tō͘ iáⁿ-siōng piau–chhut-lâi.

[KIP] Uì Hué-tshinn thàm-tshik kuí-tō uī-tshinn hip–ê Gē-li̍k-hō kàng-lo̍h tē-tiám

Tsit-tiunn iánn-siōng sī uì hué-tshinn thàm-tshik kuí-tō uī-tshinn hip–ê ko-kái-sik-tōo iánn-siōng. Tse-sī Gē-li̍k-hō súi-khùi kàng-lo̍h tī Huè-tshinn tē-jī-kang hip–ê. Tī tsia lán ē-sái khuànn-tio̍h Gē-li̍k-hō kàng-lo̍h ê sóo-tsāi. Kuí-tō uī-tshinn ê kha-mé-lah mā khuànn-ē-tio̍h kā Gē-li̍k-hō sàng kàu Hué-tshinn piáu-bīn ê Hué-tshinn jī-khòng-jī-khòng jīm-bū ê kàng-lo̍h hué-tsìⁿ, keh-jia̍t-pang, la̍k-ká-sáng, kah āu-khak ê sóo-tsāi. Tī iánn-siōng lāi-té muí-tsi̍t-ê sì-kak-khing lóng sī Jezero tsio̍h-khenn lāi-té nn̄g-pah kong-tshioh khuah ê khu-hi̍k. Gē-li̍k-hō to̍h thîng tī iánn-siōng tiong-ng ē-bīn hit-ê sì-kak-khing lāi-té. Hit-tah sī kàng-lo̍h hué-tsìⁿ kā thàm-tshik-tshia kàng-lo̍h tī Hué-tshinn piáu-bīn ê sî-tsūn, khì hōo hué-tsìnn ê ian-tâng-kóng phùn–tshut-lâi ê tôo-iūnn. Tán thian-khong tiàu-tshia khǹg-hó liáu-āu, kàng-lo̍h hué-tsìⁿ to̍h ē pue-kàu tsi̍t-ê an-tsuân ê sóo-tsāi, tsiah siak–lo̍h. I siāng-bué an-sik ê sóo-tsāi, sī tī uì tò-pîng sǹg–kuè-lâi tē-jī-ê sì-kak-khing lāi-té, hit-ê tshim-sik ê V-hîng-tôo hit-tah. Tī kàng-lo̍h kuè-tîng hun-lî–tshut-lâi ê pōo-hūn, tshiūnn keh-jia̍t-pang, la̍k-ká-sáng, kah āu-khak, in thîng tī tē-bīn ê sóo-tsāi, mā khì-hōo tī Hué-tshínn kuí-tō hip–ê ko-kái-sik-tōo iánn-siōng piau–tshut-lâi.

[English] Perseverance Landing Site from Mars Reconnaissance Orbiter

Seen from orbit a day after a dramatic arrival on the martian surface, the Perseverance landing site is identified in this high-resolution view from the Mars Reconnaissance Orbiter. The orbiter’s camera image also reveals the location of the Mars 2020 mission descent stage, heat shield, and parachute and back shell that delivered Perseverance to the surface of Mars. Each annotated inset box spans 200 meters (650 feet) across the floor of Jezero Crater. Perseverance is located at the center of the pattern created by rocket exhaust as the descent stage hovered and lowered the rover to the surface. Following the sky crane maneuver, the descent stage itself flew away to crash at a safe distance from the rover, its final resting place indicated by a dark V-shaped debris pattern. Falling to the surface nearby after their separation in the landing sequence, heat shield, parachute and back shell locations are marked in the high-resolution image from Mars orbit.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【火星】Hóe-chhiⁿ/Hué-tshinn/火星/Mars
 • 【探測車】Thàm-chhek-chhia/Thàm-tshik-tshia/探測車/rover
 • 【毅力號】Gē-le̍k-hō/Gē-li̍k-hō/毅力號/Perseverance
 • 【軌道衛星】Hóe-chhiⁿ-ji̍t/Hué-tshinn-ji̍t/軌道衛星/Sol
 • 【隔熱枋】keh-jia̍t-pang/keh-jia̍t-pang/隔熱罩/heat shield
 • 【la̍k-ká-sáng】la̍k-ká-sáng/la̍k-ká-sáng/降落傘/parachute
 • 【降落傘】Kàng-lo̍h-sòaⁿ/Kàng-lo̍h-suànn/降落傘/parachute
 • 【天空吊車】Thian-khong-tiàu-chhia/Thian-khong-tiàu-tshia/天空起重機/Sky Crane
 • 【高解析度】ko-kái-sek-tō͘/ko-kái-sik-tōo/高解析度/high-resolution

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:火星毅力號 ê 第三工火星日 明仔載 ê 圖:極光樹