Tī 兩台星際飛龍機頭頂 ê 月娘

Page(/daily/2021/02/20210222)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Tī 兩台星際飛龍機頭頂 ê 月娘

Tī 月球 ê 彼爿面有啥物?有 星際飛龍機。In 是 SpaceX 開發 ê 一款會當發射閣轉來地球 ê,會當重複使用 ê 火箭。伊代先做貨機 leh 用,上尾是欲 kā 人類 ùi 地球 送去太空。相片內底 ê 兩台火箭是 SN9 kah SN10。這是一月 tī 德州 Boca Chica ê 發射台翕 ê。兩台火箭 to̍h tī 月圓 ê 下跤。星際飛龍機 tī 伊 sṳ-tián-lè-sù ê 外殼內底裝一台用 液態甲烷發動 ê iăn-jín。SN9 tī 二月初做 發射試驗,結果袂䆀。Kan-na 一个內部火箭 tī 動力減弱 ê 階段失敗爾爾。SN10 會繼續 地面試驗。而且會 tī 二月底進行發射試驗。

[POJ] Tī nn̄g-tâi seng-chè-poe-lêng-ki thâu-téng ê goe̍h-niû

Tī goe̍h-kiû ê hit-pêng-bīn ū siáⁿ-mih? Ū seng-chè-poe-lêng-ki. In sī SpaceX khai-hoat ê chi̍t-khoán ē-tàng hoat-siā koh tńg-lâi tē-kiû, ē-tàng tiông-ho̍k sú-iōng ê hóe-chìⁿ. I tāi-seng chòe hòe-ki leh ēng, siōng-bóe sī beh kā jîn-lūi, ùi tē-kiû sàng-khì thài-khong. Siòng-phìⁿ lāi-té ê nn̄g-tâi hóe-chìⁿ sī SN-káu kah SN-cha̍p. Che-sī it-goe̍h tī Tek-chiu Boca Chica ê hoat-siā-tâi hip–ê. Nn̄g-tâi hóe-chìⁿ to̍h tī goe̍h-îⁿ ê ē-kha. Seng-chè-poe-lêng-ki tī i sṳ-tián-lè-sù ê gōa-khak lāi-té chng chi̍t-tâi iōng e̍k-thài-kah-oân hoat-tōng ê iăn-jín. SN-káu tī jī-goe̍h-chhoe chò hoat-siā-chhì-giām, kiat-kó bōe-bái. Kan-na chi̍t-ê lōe-pō͘ hóe-chìⁿ tī tōng-le̍k kiám-jio̍k ê kai-tōaⁿ sit-pāi niā-niā. SN-cha̍p ē kè-sio̍k tē-bīn-chhì-giām. jî-chhiáⁿ ē tī jī-goe̍h té chìn-hêng hoat-siā-chhì-giām.

[KIP] Tī nn̄g-tâi sing-tsè-pue-lîng-ki thâu-tíng ê gue̍h-niû

Tī gue̍h-kiû ê hit-pîng-bīn ū siánn-mih? Ū sing-tsè-pue-lîng-ki. In sī SpaceX khai-huat ê tsi̍t-khuán ē-tàng huat-siā koh tńg-lâi tē-kiû, ē-tàng tiông-ho̍k sú-iōng ê hué-tsìnn. I tāi-sing tsuè huè-ki leh īng, siōng-bué sī beh kā jîn-luī, uì tē-kîu sàng-khì thài-khong. Siòng-phìnn lāi-té ê nn̄g-tâi hué-tsìnn sī Snn-káu kah Snn-tsa̍p. Tse-sī it-gue̍h tī Tik-tsiu Boca Tsica ê huat-siā-tâi hip–ê. Nn̄g-tâi hué-tsìnn to̍h tī gue̍h-înn ê ē-kha. Sing-tsè-pue-lîng-ki tī i sii-tián-lè-sù ê guā-khak lāi-té tsng tsi̍t-tâi iōng i̍k-thài-kah-uân huat-tōng ê iăn-jín. Snn-káu tī jī-gue̍h-tshue tsò huat-siā-tshì-giām, kiat-kó buē-bái. Kan-na tsi̍t-ê luē-pōo hué-tsìnn tī tōng-li̍k kiám-jio̍k ê kai-tuānn sit-pāi niā-niā. Snn-tsa̍p ē kè-sio̍k tē-bīn-tshì-giām. jî-tshiánn ē tī jī-gue̍h té tsìn-hîng huat-siā-tshì-giām.

[English] Moon Rising Between Starships

What’s that on either side of the Moon? Starships. Specifically, they are launch-and-return reusable rockets being developed by SpaceX to lift cargo and eventually humans from the Earth’s surface into space. The two rockets pictured are SN9 (Serial Number 9) and SN10 which were captured near their Boca Chica, Texas launchpad last month posing below January’s full Wolf Moon. The Starships house liquid-methane engines inside rugged stainless-steel shells. SN9 was test-launched earlier this month and did well with the exception of one internal rocket that failed to relight during powered descent. SN10 continues to undergo ground tests and may be test-launched later this month.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【星際飛龍機】seng-chè poe-lêng-ki/sing-tsè pue-lîng-ki/星際飛龍機/starships
  • 【火箭】hóe-chìⁿ/hué-tsìnn/火箭/rocket
  • 【液態】e̍k-thài/i̍k-thài/液態/liquid
  • 【甲烷】kah-oân/kah-uân/甲烷/methane

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:NGC 2244:玫瑰星雲 ê 星團 明仔載 ê 圖:毅力號 tī 火星降落