NGC 2244:玫瑰星雲 ê 星團

Page(/daily/2021/02/20210221)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] NGC 2244:玫瑰星雲 ê 星團

玫瑰星雲 ê 中心有一个足光 ê 開放星團 kā 星雲照甲足光 ê。伊 to̍h 是 NGC 2244,內底 ê 恆星是一百萬年前才 ùi 外圍 ê 氣體形成 ê。這張 tī 一月翕 ê 影像是 kā 足濟張感光 ê 影像敆特別色光 ê 影像疊起來 ê。硫磺是豬肝紅,水素是青色,酸素是藍色。有翕著中心區域足濟詳細 ê 影像。Ùi 星團 ê 成員星吹出來 ê 高溫恆星風,沓沓仔 kā 星團中心 ê 氣體 kah 塗粉絲吹予空,kā 外沿已經有夠複雜 ê 環境舞佮閣較複雜。這个玫瑰星雲 ê 中心,量起來差不多有 50 光年闊。離咱有 5200 光年遠。用雙筒望遠鏡 tùi 麒麟座 to̍h 會當看著。

[POJ] NGC jī-jī-sù-sù: Mûi-kùi seng-hûn ê seng-thoân

Tī Mûi-kùi seng-hûn ê tiong-sim ū chi̍t-ê chiok-kng ê khai-hòng-seng-thoân kā seng-hûn chiò-kah chiok-kng ê. I to̍h sī NGC jī-jī-sù-sù, lāi-té ê hêng-chhiⁿ sī chi̍t-pah-bān nî chêng chiah ùi gōa-ûi ê khì-thé hêng-sêng ê. Chit-tiuⁿ tī it-goe̍h hip–ê iáⁿ-siōng sī kā chiok-chōe-tiuⁿ kám-kng ê iáⁿ-siōng kap te̍k-pia̍t sek-kng ê iáⁿ-siōng tha̍h–khí-lâi ê. Liû-hông sī ti-koaⁿ-sek, chúi-sò͘ sī chhiⁿ-sek, sng-sò͘ sī nâ-sek. Ū hip-tio̍h tiong-sim khu-he̍k chiok-chōe siông-sè ê iáⁿ-siōng. Ùi seng-thoân ê sêng-goân-chhiⁿ chhoe–chhut-lâi ê ko-un hêng-chhiⁿ-hong, tau̍h-tau̍h-á kā seng-thoân tiong-sim ê khì-thé kah thô͘-hún-si chhoe-hō͘-khang, kā gōa-iân í-keng ū-kàu ho̍k-cha̍p ê khoân-kéng bú-kah koh-khah ho̍k-cha̍p. Chit-ê Mûi-kùi seng-hûn ê tiong-sim, niû–khí-lâi chha-put-to ū gō͘-cha̍p kng-nî khoah. Lî lán ū gō͘-chheng-nn̄g-pah kng-nî hn̄g. Iōng siang-tâng bōng-oán-kiàⁿ tùi Kî-lîn-chō to̍h ē-tàng khòaⁿ–tio̍h.

[KIP] NGC jī-jī-sù-sù: Muî-kuì sing-hûn ê sing-thuân

Tī Muî-kuì sing-hûn ê tiong-sim ū tsi̍t-ê tsiok-kng ê khai-hòng-sing-thuân kā sing-hûn tsiò-kah tsiok-kng ê. I to̍h sī NGC jī-jī-sù-sù, lāi-té ê hîng-tshinn sī tsi̍t-pah-bān nî tsîng tsiah uì guā-uî ê khì-thé hîng-sîng ê. Tsit-tiunn tī it-gue̍h hip–ê iánn-siōng sī kā tsiok-tsuē-tiunn kám-kng ê iánn-siōng kap ti̍k-pia̍t sik-kng ê iánn-siōng tha̍h–khí-lâi ê. Liû-hông sī ti-kuann-sik, tsuí-sòo sī tshinn-sik, sng-sòo sī nâ-sik. Ū hip-tio̍h tiong-sim khu-hi̍k tsiok-tsuē siông-sè ê iánn-siōng. Uì sing-thuân ê sîng-guân-tshinn tshue–tshut-lâi ê ko-un hîng-tshinn-hong, ta̍uh-ta̍uh-á kā sing-thuân tiong-sim ê khì-thé kah thôo-hún-si tshue-hōo-khang, kā guā-iân í-king ū-kàu ho̍k-tsa̍p ê khuân-kíng bú-kah koh-khah ho̍k-tsa̍p. Tsit-ê Muî-kuì sing-hûn ê tiong-sim, niû–khí-lâi tsha-put-to ū gōo-tsa̍p kng-nî khuah. Lî lán ū gōo-tshing-nn̄g-pah kng-nî hn̄g. Iōng siang-tâng bōng-uán-kiànn tuì Kî-lîn-tsō to̍h ē-tàng khuànn–tio̍h.

[English] NGC 2244: A Star Cluster in the Rosette Nebula

In the heart of the Rosette Nebula lies a bright open cluster of stars that lights up the nebula. The stars of NGC 2244 formed from the surrounding gas only a few million years ago. The featured image taken in January using multiple exposures and very specific colors of Sulfur (shaded red), Hydrogen (green), and Oxygen (blue), captures the central region in tremendous detail. A hot wind of particles streams away from the cluster stars and contributes to an already complex menagerie of gas and dust filaments while slowly evacuating the cluster center. The Rosette Nebula’s center measures about 50 light-years across, lies about 5,200 light-years away, and is visible with binoculars towards the constellation of the Unicorn (Monoceros).

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【玫瑰星雲】Mûi-kùi seng-hûn/Mûi-kùi sing-hûn/玫瑰星雲/Rosette Nebula
  • 【開放星團】khai-hòng seng-thoân/khai-hòng sing-thuân/開放星團/open cluster
  • 【恆星風】hêng-chhiⁿ-hong/hîng-tshinn-hong/恆星風/stellar wind
  • 【雙筒望遠鏡】siang-tâng bōng-oán-kiàⁿ/siang-tâng bōng-uán-kiànn/雙筒望遠鏡/binoculars
  • 【麒麟座】Kî-lîn-chō/Kî-lîn-tsō/麒麟座/Monoceros

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:毅力號:是按怎登陸火星 ê 明仔載 ê 圖:Tī 兩台星際飛龍機頭頂 ê 月娘