WR32 kah 龍骨座內底 ê 星際雲

Page(/daily/2021/02/20210208)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] WR32 kah 龍骨座內底 ê 星際雲

恆星 to̍h 敢若藝術家仝款。Kā 星際氣體當做畫布,一粒叫做 WR32 ê 大質量、變化多端 ê Wolf-Rayet 星,to̍h tī 這張畫布 ê 倒爿,畫出親像膨裙 ê 半圓形雲絲。另外 tī 這張影像 ê 正爿頂懸,有一个細陣星團 NGC 3324。伊吹出來 ê 風 kah 輻射,捒出一个 35 光年 闊 ê 雲窗。伊 ê 正爿是一个看起來 真好認 ê 人面。這區 to̍h 號做 Gabriela Mistral 星雲,是用來紀念一个有名 ê 智利詩人。遮 ê 星際 龍骨座大星雲 差不多有 8000 光年遠。伊是一个真複雜 ê 恆星社區,內底有足濟氣體 kah 塗粉濫做伙 ê 雲。人類 tùi in ê 形體有無限 ê 想像。這張 望遠鏡相片,有翕著星雲內底 ê 特徵發射線。紅色是離子化 ê 硫 原子,青色是離子化 ê 水素 原子,藍色是離子化 ê 酸素 原子。這三色是上濟人用 ê 哈伯色盤

[POJ] WR saⁿ-cha̍p-jī kah Liông-kut-chō lāi-té ê seng-chè-hûn

Hêng-chhiⁿ to̍h ká-ná gē-su̍t-ka kāng-khoán. Kā seng-chè khì-thé tòng-chòe ōe-pò͘, chi̍t-lia̍p kiò-chòe WR saⁿ-cha̍p-jī ê tōa-chit-liōng, piàn-hòa-to-toan ê Wolf-Rayet chhiⁿ, to̍h tī chit-tiuⁿ ōe-pò͘ ê tò-pêng, ōe chhut chhin-chhiūⁿ phòng-kûn ê pòaⁿ-îⁿ-hêng hûn-si. Lēng-gōa tī chit-tiuⁿ iáⁿ-siōng ê chiàⁿ-pêng téng-koân, ū chi̍t-ê sè-tīn seng-thoân NGC sàm-sàm-jī-sù. I chhoe–chhut-lâi ê hong kah hok-siā, sak chhut chi̍t-ê saⁿ-cha̍p-gō͘ nî khoah ê hûn-thang. I ê chiàⁿ-pêng sī chi̍t-ê khòaⁿ–khí-lâi chin hó-jîn ê jîn-biān. Chit-khu to̍h hō-chòe Giabriela Mistral seng-hûn, sī iōng-lâi kì-liām chi̍t-ê ū-miâ ê Tì-lī si-jîn. Chia-ê seng-chè-hûn lî Liông-kut-chō tōa-seng-hûn chha-put-to ū peh-chheng kng-nî hn̄g. I sī chi̍t-ê chin ho̍k-cha̍p ê hêng-chhiⁿ siā-khu, lāi-té ū chiok-chōe khì-thé kah thô͘-hún lām-chòe-hóe ê hûn. Jîn-lūi tùi in ê hêng-thé ū bû-hān ê sióng-siōng. Chit-tiuⁿ bōng-oán-kiàⁿ siòng-phìⁿ, ū hip-tio̍h seng-hûn lāi-té ê te̍k-teng hoat-siā-sòaⁿ. Âng-sek sī lî-chú-hòa–ê liû-goân-chú, chhiⁿ-sek sī lî-chú-hòa–ê chúi-sò͘-goân-chú, nâ-sek sī lî-chú-hòa–ê sng-sò͘-goân-chú. Chi̍t saⁿ-sek sī siōng-chōe-lâng iōng–ê Ha-peh sek-pôaⁿ.

[KIP] WR sann-tsa̍p-jī kah Liông-kut-tsō lāi-té ê sing-tsè-hûn

Hîng-tshinn to̍h ká-ná gē-su̍t-ka kāng-khuán. Kā sing-tsè khì-thé tòng-tsuè uē-pòo, tsi̍t-lia̍p kiò-tsuè WR sann-tsa̍p-jī ê tuā-tsit-liōng, piàn-huà-to-tuan ê Wolf-Rayet tshinn, to̍h tī tsit-tiunn uē-pòo ê tò-pîng, uē tshut tshin-tshiūnn phòng-kûn ê puànn-înn-hîng hûn-si. Līng-guā tī tsit-tiunn iánn-siōng ê tsiànn-pîng tíng-kuân, ū tsi̍t-ê sè-tīn sing-thuân NGC sàm-sàm-jī-sù. I tshue–tshut-lâi ê hong kah hok-siā, sak tshut tsi̍t-ê sann-tsa̍p-gōo nî khuah ê hûn-thang. I ê tsiànn-pîng sī tsi̍t-ê khuànn–khí-lâi tsin hó-jîn ê jîn-biān. Tsit-khu to̍h hō-tsuè Giabriela Mistral sing-hûn, sī iōng-lâi kì-liām tsi̍t-ê ū-miâ ê Tì-lī si-jîn. Tsia-ê sing-tsè-hûn lî Liông-kut-tsō tuā-sing-hûn tsha-put-to ū peh-tshing kng-nî hn̄g. I sī tsi̍t-ê tsin ho̍k-tsa̍p ê hîng-tshinn siā-khu, lāi-té ū tsiok-tsuē khì-thé kah thôo-hún lām-tsuè-hué ê hûn. Jîn-luī tuì in ê hîng-thé ū bû-hān ê sióng-siōng. Tsit-tiunn bōng-uán-kiànn siòng-phìnn, ū hip-tio̍h sing-hûn lāi-té ê ti̍k-ting huat-siā-suànn. Âng-sik sī lî-tsú-huà–ê liû-guân-tsú, tshinn-sik sī lî-tsú-huà–ê tsuí-sòo-guân-tsú, nâ-sik sī lî-tsú-huà–ê sng-sòo-guân-tsú. Tsi̍t sann-sik sī siōng-tsuē-lâng iōng–ê Ha-peh sik-puânn.

[English] WR32 and Interstellar Clouds in Carina

Stars can be like artists.With interstellar gas as a canvas, a massive and tumultuous Wolf-Rayet star has created the picturesque ruffled half-circular filaments called WR32, on the image left.Additionally, the winds and radiation from a small cluster of stars, NGC 3324 , have sculpted a 35 light year cavity on the upper right, with its right side appearing as a recognizable face in profile. This region’s popular name is the Gabriela Mistral Nebul a for the famous Chilean poet .Together, these interstellar clouds lie about 8,000 light-years away in the Great Carina Nebula , a complex stellar neighborhood harboring numerous clouds of gas and dust rich with imagination inspiring shapes .The featured telescopic view captures these nebulae’s characteristic emission from ionized sulfur, hydrogen, and oxygen atoms mapped to the red, green, and blue hues of the popular Hubble Palette .

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【龍骨座】Liông-kut-chō/Liông-kut-tsō/船底座/Carina
 • 【船底座】Chûn-té-chō/Tsûn-té-tsō/船底座/Carina
 • 【星際雲】seng-chè-hûn/sing-tsè-hûn/星際氣體/interstellar cloud
 • 【星際氣體】seng-chè-khì-thé/sing-tsè-khì-thé/星際氣體/interstellar gas
 • 【Wolf-Rayet 星】Wolf-Rayet chhiⁿ/Wolf-Rayet tshinn/沃夫–瑞葉星/Wolf-Rayet star
 • 【WR 星】WR chhiⁿ/WR tshinn/WR 星/Wolf-Rayet star
 • 【雲絲】hûn-si/hûn-si/雲絲/filament
 • 【星團】seng-thoân/sing-thuân/星團/cluster of star
 • 【恆星社區】hêng-chhiⁿ siā-khu/hîng-tshinn siā-khu/恆星社區/stellar neighborhood
 • 【特徵發射線】te̍k-teng-hoat-siā-sòaⁿ/ti̍k-ting-huat-siā-suànn/特徵發射線/characteristic emission
 • 【硫】liû/liû/硫/sulfur
 • 【水素】chúi-sò͘/tsuí-sòo/氫/hydrogen
 • 【酸素】sng-sò͘/sng-sòo/氧/oxygen
 • 【哈伯色盤】Ha-peh sek-pôaⁿ/Ha-peh sik-puânn/哈伯色盤/Hubble Palette

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:球形星團 M53 內底 ê 藍色浪星 明仔載 ê 圖:毛蟹星雲脈動星 ê 閃光