Tī 月球揣著 ê:可能 sī 地球上老 ê 石頭

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Tī 月球揣著 ê:可能 sī 地球上老 ê 石頭

地球上老 ê 石頭,敢是 tī 月球面頂揣著 ê?這真有可能!這个故事 to̍h 愛 ùi 月球任務 阿波羅 14 號 講起。太空人 Alan ShepardCone 石坑 揣著一粒大石頭,月球標本 14321 號。提轉來地球分析了後,煞發現伊面頂有一片,kah 其他月球揣著 ê 石頭比起來,閣較成 地球 ê 石頭。閣較予人掣一趒 ê 是,這片 最近予人定年 ê 結果,kā 測量 ê 精差 mā 算入去了後,知影伊已經有 四百萬 年 ê 年歲矣!比 tī 地球揣著 ê 其他石頭 閣較老。目前上主要 ê 假設是講,一粒 tī 古早時代 ê 彗星抑是 小行星去挵著地球 ê 時陣,kā 噴出來 ê 石頭擲入去太陽系內底。有一寡石頭 to̍h 落 lŏe 月球,kā 月球 ê 塗 kah 石頭趁燒 ê 時陣,熔做一球。冷卻了後,才閣碎去。這个影片 sī 月球標本 14321 號 ê 內部 X 光 掃描。看會著幾若 ê 部份有無仝款 ê 化學反應。月球 ê 石頭 會當 予咱知影 月球、地球、kah 太陽系早期 閣較完整 ê 歷史。這禮拜五(2月初 5)to̍h 是 阿波羅 14 號 登陸月球 ê 五十週年 矣!

[POJ] Tī goe̍h-kiû chhōe-tio̍h ê: Khó-lêng sī tē-kiû siōng lāu ê chio̍h-thâu

Tē-kiû siōng-lâu ê chio̍h-thâu, kám-sī tī goe̍h-kiû bīn-téng chhōe-tio̍h-ê? Che chin ū khó-lêng! Chit-ê kò͘-sū to̍h ài ùi goe̍h-kiû jīm-bū A-pho-lô cha̍p-sì hō͘ kóng-khí. Thài-khong-jîn Alan Shepard tī Cone chio̍h-kheⁿ chhōe-tio̍h chi̍t-lia̍p tōa-chio̍h-thâu, goe̍h-kiû phiau-pún it-sù-sam-jī-it hō͘. The̍h-tńg-lâi tē-kiû hun-sek liáu-āu, soah hoat-hiān i bīn-téng ū chi̍t-phìⁿ, kah kî-tha goe̍h-kiû chhōe-tio̍h ê chio̍h-thâu pí–khí-lâi, koh-khah sêng tē-kiû ê chio̍h-thâu. Koh-khah hō͘-lâng chhoah-chi̍t-tiô ê sī, chi̍t-phìⁿ chòe-kūn hō͘-lâng tēng-liân ê kiat-kó, kā chhek-liông ê cheng-chhái mā sǹg–ji̍p-khì liáu-āu, chai-iáⁿ i í-keng ū sì-pah-bān nî ê nî-hòe ah! Pì tī tē-kiû chhōe-tio̍h ê kî-tha chio̍h-thâu koh-khah lāu. Bo̍k-chêng siōng chú-iàu ê ká-siat sī-kóng, chi̍t-lia̍p tī kó͘-chá sî-tāi ê hūi-chhiⁿ ia̍h-sī sió-kiâⁿ-chhiⁿ khì lòng-tio̍h tē-kiû ê sî-chūn, kā phùn–chhut-lâi ê chio̍h-thâu tàn-ji̍p-khì Thài-iông-hē lāi-té. Ū chi̍t-kóa chio̍h-thâu to̍h la̍k-lŏe goe̍h-kiû, kā goe̍h-kiû ê thô͘ kah chio̍h-thâu thàn-sio ê sî-chūn, iûⁿ-chòe chi̍t-kiû. Léng-khiok liáu-āu, chiah-koh chhùi–khì. Chit-ê iáⁿ-phìⁿ sī goe̍h-kiû phiau-pún it-sù-sam-jī-it hō͘ ê lōe-pō͘ X-kng sàu-biâu. Khòaⁿ-ē-tio̍h kúi-ā-ê pō͘-hūn ū bô-kâng-khoán ê hòa-ha̍k hoán-èng. Goe̍h-kiû ê chio̍h-thâu ē-tàng hō͘-lân chai-iáⁿ goe̍h-kiû, tē-kiû, kah Thài-iông-hē chá-kî khoh-kah oân-chéng ê le̍k-sú. Chi̍t-lé-pài-gō͘ (jī goe̍h chhōe gō͘) to̍h sī A-pho-lô cha̍p-sì hō͘ teng-lio̍k goe̍h-kiû ê gō͘-cha̍p chiu-nî ah!

[KIP] Tī gue̍h-kiû tshuē-tio̍h ê: Khó-lîng sī tē-kiû siōng lāu ê tsio̍h-thâu

Tē-kiû siōng-lâu ê tsio̍h-thâu, kám-sī tī gue̍h-kiû bīn-tíng tshuē-tio̍h-ê? Tse tsin ū khó-lîng! Tsit-ê kòo-sū to̍h ài uì gue̍h-kîu jīm-bū A-pho-lô tsa̍p-sì hōo kóng-khí. Thài-khong-jîn Alan Shepard tī Cone tsio̍h-khenn tshuē-tio̍h tsi̍t-lia̍p tuā-tsio̍h-thâu, gue̍h-kîu phiau-pún it-sù-sam-jī-it hōo. The̍h-tńg-lâi tē-kîu hun-sik liáu-āu, suah huat-hiān i bīn-tíng ū tsi̍t-phìnn, kah kî-tha gue̍h-kîu tshuē-tio̍h ê tsio̍h-thâu pí–khí-lâi, koh-khah sîng tē-kîu ê tsio̍h-thâu. Koh-khah hōo-lâng tshuah-tsi̍t-tiô ê sī, tsi̍t-phìnn tsuè-kūn hōo-lâng tīng-liân ê kiat-kó, kā tshik-liông ê tsing-tshái mā sǹg–ji̍p-khì liáu-āu, tsai-iánn i í-king ū sì-pah-bān nî ê nî-huè ah! Pì tī tē-kîu tshuē-tio̍h ê kî-tha tsio̍h-thâu koh-khah lāu. Bo̍k-tsîng siōng tsú-iàu ê ká-siat sī-kóng, tsi̍t-lia̍p tī kóo-tsá sî-tāi ê huī-tshinn ia̍h-sī sió-kiânn-tshinn khì lòng-tio̍h tē-kîu ê sî-tsūn, kā phùn–tshut-lâi ê tsio̍h-thâu tàn-ji̍p-khì Thài-iông-hē lāi-té. Ū tsi̍t-kuá tsio̍h-thâu to̍h la̍k-luĕ gue̍h-kîu, kā gue̍h-kîu ê thôo kah tsio̍h-thâu thàn-sio ê sî-tsūn, îunn-tsuè tsi̍t-kîu. Líng-khiok liáu-āu, tsiah-koh tshuì–khì. Tsit-ê iánn-phìnn sī gue̍h-kîu phiau-pún it-sù-sam-jī-it hōo ê luē-pōo X-kng sàu-biâu. Khuànn-ē-tio̍h kuí-ā-ê pōo-hūn ū bô-kâng-khuán ê huà-ha̍k huán-ìng. Gue̍h-kîu ê tsio̍h-thâu ē-tàng hōo-lân tsai-iánn gue̍h-kîu, tē-kîu, kah Thài-iông-hē tsá-kî khoh-kah uân-tsíng ê li̍k-sú. Tsi̍t-lé-pài-gōo (jī gue̍h tshuē gōo) to̍h sī A-pho-lô tsa̍p-sì hōo ting-lio̍k gue̍h-kîu ê gōo-tsa̍p tsiu-nî ah!

[English] Found on the Moon: Candidate for Oldest Known Earth Rock 

Was the oldest known rock on Earth found on the Moon?Quite possibly. The story opens with the Apollo 14 lunar mission.Lunar sample 14321 , a large rock found in Cone crater by astronaut Alan Shepard , when analyzed back on Earth, was found to have a fragment that was a much better match to Earth rocks than other Moon rocks. Even more surprising, that rock section has recently been dated back 4 billion years, making it older , to within measurement error, than any rock ever found on Earth . A leading hypothesis now holds that an ancient comet or asteroid impact launched Earth rocks into the Solar System, some of which fell back to the Moon , became mixed with heated lunar soil and other rocks, cooled, and re-fragmented. The video features an internal X-ray scan of 14321 showing multiple sections with markedly different chemistries. Moon rocks will continue to be studied to learn a more complete history of the Moon , the Earth, and the early Solar System . Friday marks the 50th Anniversary of the Apollo 14 landing on the Moon .

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【阿波羅 14 號月球任務】A-pho-lô cha̍p-sì hō͘ goe̍h-kiû jīm-bū/A-pho-lô tsa̍p-sì hōo gue̍h-kiû jīm-bū/阿波羅 14 號月球任務/Apollo 14 lunar mission
  • 【太空人】thài-khong-jîn/thài-khong-jîn/太空人/astronaut
  • 【石坑】chio̍h-kheⁿ/tsio̍h-khenn/石坑/crater
  • 【定年】tēng-liân/tīng-liân/定年/date
  • 【彗星】hūi-chhiⁿ/huī-tshinn/彗星/comet
  • 【小行星】sió-kiâⁿ-chhiⁿ/sió-kiânn-tshinn/小行星/asteroid
  • 【太陽系】Thài-iông-hē/Thài-iông-hē/太陽系/Solar system

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:七彩 ê 四分儀座流星 明仔載 ê 圖:阿波羅 14 號:Ùi Antares 看著 ê 景色