Tī 雪樹頭殼頂 ê 月暈

Page(/daily/2021/02/20210201)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Tī 雪樹頭殼頂 ê 月暈

你敢捌看過 月娘 外口彼 liàn 月暈?這个定定看會著 ê 景色,是因為大部份 ê 天頂,去予內底有幾仔百萬粒 ê 冰晶 屑仔 ê 薄雲 罩著,才產生 ê 現象。每一粒 冰晶 to̍h 親像是一个微型鏡頭。因為 大部份 ê 冰晶,攏有差不多欲仝形 ê、giú 長 ê 六角形形體。光 ùi 冰晶 ê 其中一面行入去了後,反射 22 度,才 ùi 對面行出來。這个 22 度 to̍h 是 月暈 ê 半徑。Kah 日時看著 ê 日暈 欲仝欲仝。是講,冰晶 tī 雲內底是按怎形成 ê?這 to̍h 是一个研究主題矣。這張相片 是頂禮拜 tī 瑞士 ê Östersund 翕 ê。Tī 這个鏡頭內底,有 白雪雪 ê 樹仔 kah 兔仔 ê 跤跡。In ê 頭殼頂,是一个完整 ê 月暈。 Kah 月暈、日暈有關連 ê 文章:月華 kah 邊仔 ê 木星、土星

[POJ] Tī soat-chhiū thâu-khak-téng ê goe̍h-n̄g

Lí kám ba̍t khòaⁿ-kòe goe̍h-niû gōa-kháu hit-liàn goe̍h-n̄g? Chit-ê tiāⁿ-tiāⁿ ê khòaⁿ-tio̍h ê kéng-sek, sī in-ūi tōa-pō͘-hūn ê thiⁿ-téng, khì hō͘ lāi-té ū kúi-ā-pah-bān lia̍p ê peng-chiⁿ sap-á ê po̍h-hûn tà–tio̍h, chiah sán-seng ê hiān-siōng. Múi chi̍t-lia̍p peng-chiⁿ to̍h chhin-chhiūⁿ sī chi̍t-ê bî-hêng kiàⁿ-thâu. In-ūi tōa-pō͘-hūn ê peng-chiⁿ, lóng-ū chha-put-to beh kâng-hêng ê, giú-tn̂g ê la̍k-kak-hêng hêng-thé. Kng ùi peng-chiⁿ ê kî-tiong chi̍t-bīn kiâⁿ–ji̍p-khì liáu-āu, hoán-siā jī-cha̍p-jī tō͘, chiah ùi tùi-bīn kiâⁿ–chhut-lâi. Chit-ê jī-cha̍p-jī tō͘ to̍h sī goe̍h-n̄g ê poàn-kèng. Kah ji̍t–sî khòaⁿ-tio̍h-ê ji̍t-n̄g beh-kâng-beh-kâng. Sī-kóng, peng-chiⁿ tī hûn lāi-té sī án-ná hêng-sêng ê? Che to̍h sī chi̍t-ê gián-kiù chú-tê ah. Chit-thiuⁿ siòng-phìⁿ sī téng-lé-pài tī Sūi-sū ê Östersund hip–ê. Tī chit-ê kiàⁿ-thâu lāi-té, ū peh-soat-soat ê chhiū-á kah thò͘-á ê kha-jiah. In ê thâu-khak-téng, sī chi̍t-ê oân-chéng ê goe̍h-n̄g.

[KIP] Tī suat-tshiū thâu-khak-tíng ê gue̍h-n̄g

Lí kám ba̍t khuànn-kuè gue̍h-niû guā-kháu hit-liàn gue̍h-n̄g? Tsit-ê tiānn-tiānn ê khuànn-tio̍h ê kíng-sik, sī in-uī tuā-pōo-hūn ê thinn-tíng, khì hōo lāi-té ū kuí-ā-pah-bān lia̍p ê ping-tsinn sap-á ê po̍h-hûn tà–tio̍h, tsiah sán-sing ê hiān-siōng. Muí tsi̍t-lia̍p ping-tsinn to̍h tshin-tshiūnn sī tsi̍t-ê bî-hîng kiànn-thâu. In-uī tuā-pōo-hūn ê ping-tsinn, lóng-ū tsha-put-to beh kâng-hîng ê, giú-tn̂g ê la̍k-kak-hîng hîng-thé. Kng uì ping-tsinn ê kî-tiong tsi̍t-bīn kiânn–ji̍p-khì liáu-āu, huán-siā jī-tsa̍p-jī tōo, tsiah uì tuì-bīn kiânn–tshut-lâi. Tsit-ê jī-tsa̍p-jī tōo to̍h sī gue̍h-n̄g ê puàn-kìng. Kah ji̍t–sî khuànn-tio̍h-ê ji̍t-n̄g beh-kâng-beh-kâng. Sī-kóng, ping-tsinn tī hûn lāi-té sī án-ná hîng-sîng ê? Tse to̍h sī tsi̍t-ê gián-kiù tsú-tê ah. Tsit-thiunn siòng-phìnn sī tíng-lé-pài tī Suī-sū ê Östersund hip–ê. Tī tsit-ê kiànn-thâu lāi-té, ū peh-suat-suat ê tshiū-á kah thòo-á ê kha-jiah. In ê thâu-khak-tíng, sī tsi̍t-ê uân-tsíng ê gue̍h-n̄g.

[English] Lunar Halo over Snowy Trees 

Have you ever seen a halo around the Moon ? This fairly common sight occurs when high thin clouds containing millions of tiny ice crystals cover much of the sky. Each ice crystal acts like a miniature lens. Because most of the crystals have a similar elongated hexagonal shape, light entering one crystal face and exiting through the opposing face refracts 22 degrees, which corresponds to the radius of the Moon Halo . A similar Sun Halo may be visible during the day. Exactly how ice-crystals form in clouds remains a topic of research.In the featured image taken last week from Östersund , Sweden , a complete lunar halo was captured over snowy trees and rabbit tracks.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【月暈】goe̍h-n̄g/gue̍h-n̄g/月暈/Moon Halo
  • 【冰晶】peng-chiⁿ/ping-tsinn/冰晶/ice crystal
  • 【微型鏡頭】bî-hêng kiàⁿ-thâu/bî-hîng kiànn-thâu/微型鏡頭/miniature lens
  • 【日暈】ji̍t-n̄g/ji̍t-n̄g/日暈/Sun Halo

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:遠方 ê 小行星 明仔載 ê 圖:七彩 ê 四分儀座流星