M66 ê 特寫

Page(/daily/2021/01/20210128)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] M66 ê 特寫

大閣媠 ê 捲螺仔星系 M66 to̍h tī 差不多 35 百萬光年遠 ê 所在。這个美麗 ê 宇宙島差不多 ū 10 萬光年闊,kah 咱 ê 銀河 beh 平大。這張重新處理過 ê 哈伯太空望遠鏡 ê 特寫,是 tī 星系核 ê 所在,án-ne 差不多有 3 萬光年闊。這个星系盤 ùi 咱的視線方向看去,實在 sī 趨有夠大 ê 啦!Tī 這个遮爾光 ê 星系核附近,應該 to̍h sī 痟大質量烏洞 in 兜。星系核外沿 ê 暗塗粉帶 kah 少年 ê 藍色星團 tòe 捲螺仔手骨 ê 方向 掃過。彼搭 to̍h sī 一點一點、閃閃爍爍、粉紅仔色 ê 恆星形成區。M66 嘛叫做 NGC 3627,伊是 獅仔座三生仔 ê 三个星系內底,上光 ê 彼个。是因為引力交纏 chiah 敆做一組 ê。

[POJ] M la̍k-cha̍p-la̍k ê te̍k-siá

Tōa koh súi ê kńg-lê-á seng-hē M la̍k-cha̍p-la̍k to̍h tī chha-put-to saⁿ-cha̍p-gō͘ pah-bān kng-nî hn̄g ê só͘-chāi. Chit-ê bí-lē ê ú-tiū-tó chha-put-to ū cha̍p-bān kng-nî khoah, kah lán-ê Gîn-hô beh pêⁿ-tōa. Chit-tiuⁿ tiông-sin chhú-lí-kòe–ê Ha-peh-thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ ê te̍k-siá, sī tī seng-hē-he̍k ê só͘-chāi, án-ne chha-put-to ū saⁿ-bān kng-nî khoah. Chit-ê seng-hē-pôaⁿ ùi lán-ê sī-sòaⁿ hong-hiòng khòaⁿ–khì, si̍t-chāi sī chhu ū-kàu tōa ê lah! Tī chit-ê chiah-nī-kng ê seng-hē-he̍k hù-kūn, eng-kai to̍h sī siáu-tōa-chit-liōng-o͘-tōng in tau. Seng-hē-he̍k gōa-iân ê àm-thô͘-hún-tòa kah siàu-liân ê nâ-sek seng-thoân tòe kńg-lê-á-chhiú-kut ê hong-hiòng sàu–kòe. Hit-tah to̍h sī chi̍t-tiám-chi̍t-tiám, siám-siám-sih-sih, hún-âng-á-sek ê hêng-chhiⁿ-hêng-sêng-khu. M la̍k-cha̍p-la̍k mā kiò-chò NGC sam-lio̍k-jī-chhit, i sī Sai-á-chō saⁿ-sìⁿ-á ê saⁿ ê seng-hē lāi-té, siōng-kng ê hit-ê. Sī in-ūi ín-le̍k-kau-tîⁿ chiah kap-chò chi̍t-chō ê.

[KIP] M la̍k-tsa̍p-la̍k ê ti̍k-siá

Tuā koh suí ê kńg-lê-á sing-hē M la̍k-tsa̍p-la̍k to̍h tī tsha-put-to sann-tsa̍p-gōo pah-bān kng-nî hn̄g ê sóo-tsāi. Tsit-ê bí-lē ê ú-tiū-tó tsha-put-to ū tsa̍p-bān kng-nî khuah, kah lán-ê Gîn-hô beh pênn-tuā. Tsit-tiunn tiông-sin tshú-lí-kuè–ê Ha-peh-thài-khong-bōng-uán-kiànn ê ti̍k-siá, sī tī sing-hē-hi̍k ê sóo-tsāi, án-ne tsha-put-to ū sann-bān kng-nî khuah. Tsit-ê sing-hē-puânn uì lán-ê sī-suànn hong-hiòng khuànn–khì, si̍t-tsāi sī tshu ū-kàu tuā ê lah! Tī tsit-ê tsiah-nī-kng ê sing-hē-hi̍k hù-kūn, ing-kai to̍h sī siáu-tuā-tsit-liōng-oo-tōng in tau. Sing-hē-hi̍k guā-iân ê àm-thôo-hún-tuà kah siàu-liân ê nâ-sik sing-thuân tuè kńg-lê-á-tshiú-kut ê hong-hiòng sàu–kuè. Hit-tah to̍h sī tsi̍t-tiám-tsi̍t-tiám, siám-siám-sih-sih, hún-âng-á-sik ê hîng-tshinn-hîng-sîng-khu. M la̍k-tsa̍p-la̍k mā kiò-tsò NGC sam-lio̍k-jī-tshit, i sī Sai-á-tsō sann-sìnn-á ê sann ê sing-hē lāi-té, siōng-kng ê hit-ê. Sī in-uī ín-li̍k-kau-tînn tsiah kap-tsò tsi̍t-tsō ê.

[English] Messier 66 Close Up 

Big, beautiful spiral galaxy Messier 66 lies a mere 35 million light-years away .The gorgeous island universe isabout 100 thousand light-years across, similar in size to the Milky Way. This reprocessed Hubble Space Telescope close-up view spans a region about 30,000light-years wide around the galactic core.It shows the galaxy’s disk dramatically inclined to our line-of-sight.Surrounding its bright core, the likely home of a supermassive black hole,obscuring dust lanes and young, blue star clusters sweep along spiral arms dotted with the tell-tale glow of pinksh star forming regions.Messier 66, also known as NGC 3627, is the brightest of the threegalaxies in the gravitationaly interacting Leo Triplet .

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【捲螺仔星系】kńg-lê-á seng-hē/kńg-lê-á sing-hē/螺旋星系/spiral galaxy
 • 【宇宙島】ú-tiū-tó/ú-tiū-tó/宇宙島/island universe
 • 【銀河】Gîn-hô/Gîn-hô/銀河/Milky Way
 • 【哈伯太空望遠鏡】Ha-peh-thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ/Ha-peh-thài-khong-bōng-uán-kiànn/哈伯太空望遠鏡/Hubble Space Telescope
 • 【星系核】seng-hē-he̍k/sing-hē-hi̍k/星系核/galactic core
 • 【星系盤】seng-hē-pôaⁿ/sing-hē-puânn/星系盤/galactic disk
 • 【視線方向】sī-sòaⁿ hong-hiòng/sī-suànn hong-hiòng/視線方向/line of sight
 • 【痟大質量烏洞】siáu-tōa-chit-liōng-o͘-tōng/siáu-tuā-tsit-liōng-oo-tōng/超大質量黑洞/supermassive black hole
 • 【星團】seng-thoân/sing-thuân/星團/star cluster
 • 【捲螺仔手骨】kńg-lê-á-chhiú-kut/kńg-lê-á-tshiú-kut/旋臂/spiral arm
 • 【恆星形成區】hêng-chhiⁿ-hêng-sêng-khu/hîng-tshinn-hîng-sîng-khu/恆星形成區/star-forming region
 • 【引力交纏】ín-le̍k-kau-tîⁿ/ín-li̍k-kau-tînn/引力交互作用/gravitationally interacting
 • 【引力交互作用】ín-le̍k kau-hō͘ chok-iōng/ín-li̍k kau-hōo tsok-iōng/引力交互作用/gravitationally interacting
 • 【獅仔座三生仔】Sai-á-chō saⁿ-sìⁿ-á/Sai-á-tsō sann-sìnn-á/獅子座三胞胎/Leo Triplet

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:NGC 5775 ê 坦徛磁場 明仔載 ê 圖:北美洲 ê 夜景