NGC 5775 ê 坦徛磁場

Page(/daily/2021/01/20210127)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] NGC 5775 ê 坦徛磁場

捲螺仔星系 ê 磁場會當湠外闊?天文學者 tī 過去幾若十年 kan-na 知影 ū 一寡仔 捲螺仔星系 ū 磁場。毋閣,美國國家電波天文台 (NRAO) ê 足大陣列(VLA電波望遠鏡(to̍h 是 tī 電影「接觸未來」 內底彼 ê 有名 ê 望遠鏡)已經 tī 2011 年 升級 矣。想袂到竟然會發現,磁場按星系盤 ê 坦徛方向,湠到幾若千 光年 遠 ê 所在。這張影像坦敧身 ê 捲螺仔 星系 NGC 5775,這 sī 用CHANG-ES(厝邊星系 ê 銀暈 ê 連紲譜)巡天觀測計畫翕 ê。這張影像顯示,鬖鬖 ê 磁力線可能是捲螺仔星系內底 真四常 ê 現象。Kah 鐵屑仔綴著棍仔形吸石 ê 磁場方向 仝款,電子輻射嘛綴著星系磁力線 ê 方向。伊用接近 光速 ê 速度 se̍h 磁力線 leh 行。影像內底一條一條 ê 線 sī ùi VLA 資料 建構 起來 ê。可見光 影像 sī ùi 哈伯太空望遠鏡 ê 資料 來 ê。影像內底 ê 粉紅仔色氣體 to̍h 是 新恆星形成 ê 所在。看起來 tī 遮 ê 星系風,會當 kā 星系磁場湠出去

[POJ] NGC ngó͘-chhit-chhit-ngó͘ ê thán-khiā-chû-tiûⁿ

Kńg-lê-á seng-hē ê chû-tiûⁿ ē-tàng thòaⁿ gōa khoah? Thian-bûn ha̍k-chiá tī kòe-khì kúi-ā-cha̍p-nî kan-na chai-iáⁿ ū chi̍t-kóa-á kńg-lê-á seng-hē ū chû-tiûⁿ. M̄-koh, Bí-kok kok-ka tiān-pho thian-bûn-tâi (NRAO) ê Chiok-tōa-tīn-lia̍t (VLA) tiān-pho-bōng-oán-kiàⁿ (to̍h sī tī tiān-iáⁿ “Chiap-chhiok bī-lâi” lāi-té hit-ê ū-miâ ê bōng-oán-kiàⁿ) í-keng tī jī-khòng-it-it nî seng-kip ah. Siūⁿ-bē-kàu kèng-jiân ê hoat-hiān, chû-tiûⁿ àn seng-hē-pôaⁿ ê thán-khiā-hong-hiòng, thòaⁿ-kàu kúi-ā-chhèng kng-nî hn̄g ê só͘-chāi. Chit-tiuⁿ iáⁿ-siōng sī thán-khi-sin ê kńg-lê-á seng-hē NGC ngó͘-chhit-chhit-ngó͘, che sī iōng CHANGE-ES (chhù-piⁿ seng-hē ê gîn-n̄g ê liân-sòa-phó͘) sûn-thian koan-chhek kè-ōe hip-ê. Chit-tiuⁿ iáⁿ-siōng hián-sī, sàm-sàm ê chû-le̍k-sòaⁿ khó-lêng sī kńg-lê-á seng-hē lāi-té chin sù-siông ê hiān-siōng. Kah thih-sap-á tòe-tio̍h kùn-á-hêng khip-chiok ê chû-tiûⁿ hong-hiòng kāng-khoán, tiān-chû-hok-siā mā tòe-tio̍h seng-hē chû-le̍k-sòaⁿ ê hong-hiòng. I iōng chiap-kīn kng-sok ê sok-tō͘ se̍h chû-le̍k-sòaⁿ leh kiâⁿ. Iáⁿ-siōng lāi-té chi̍t-tiâu-chi̍t-tiâu ê sòaⁿ sī ùi  VLA chu-liāu kian-kò͘ khí-lâi ê. Khó-kiàn-kng iáⁿ-siōng sī ùi Ha-peh thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ ê chu-liāu lâi-ê. Iáⁿ-siōng lāi-té ê hún-âng-á-sek khì-thé to̍h sī sin hêng-chhiⁿ hêng-sêng ê só͘-chāi. Khòaⁿ-khí-lâi tī chia ê hêng-hē-hong, ē-tàng kā seng-hē chû-tiûⁿ thòaⁿ-chhut-khì.

[KIP] NGC ngóo-tshit-tshit-ngóo ê thán-khiā-tsû-tiûnn

Kńg-lê-á sing-hē ê tsû-tiûnn ē-tàng thuànn guā khuah? Thian-bûn ha̍k-tsiá tī kuè-khì kuí-ā-tsa̍p-nî kan-na tsai-iánn ū tsi̍t-kuá-á kńg-lê-á sing-hē ū tsû-tiûnn. M̄-koh, Bí-kok kok-ka tiān-pho thian-bûn-tâi (NRAO) ê Tsiok-tuā-tīn-lia̍t (VLA) tiān-pho-bōng-uán-kiànn (to̍h sī tī tiān-iánn “Tsiap-tshiok bī-lâi” lāi-té hit-ê ū-miâ ê bōng-uán-kiànn) í-king tī jī-khòng-it-it nî sing-kip ah. Siūnn-bē-kàu kìng-jiân ê huat-hiān, tsû-tîunn àn sing-hē-puânn ê thán-khiā-hong-hiòng, thuànn-kàu kuí-ā-tshìng kng-nî hn̄g ê sóo-tsāi. Tsit-tiunn iánn-siōng sī thán-khi-sin ê kńg-lê-á sing-hē NGC ngóo-tshit-tshit-ngóo, tse sī iōng TSANGE-ES (tshù-pinn sing-hē ê gîn-n̄g ê liân-suà-phóo) sûn-thian kuan-tshik kè-uē hip-ê. Tsit-tiunn iánn-siōng hián-sī, sàm-sàm ê tsû-li̍k-suànn khó-lîng sī kńg-lê-á sing-hē lāi-té tsin sù-siông ê hiān-siōng. Kah thih-sap-á tuè-tio̍h kùn-á-hîng khip-tsiok ê tsû-tîunn hong-hiòng kāng-khuán, tiān-tsû-hok-siā mā tuè-tio̍h sing-hē tsû-li̍k-suànn ê hong-hiòng. I iōng tsiap-kīn kng-sok ê sok-tōo se̍h tsû-li̍k-suànn leh kiânn. Iánn-siōng lāi-té tsi̍t-tiâu-tsi̍t-tiâu ê suànn sī uì  VLA tsu-liāu kian-kòo khí-lâi ê. Khó-kiàn-kng iánn-siōng sī uì Ha-peh thài-khong-bōng-uán-kiànn ê tsu-liāu lâi-ê. Iánn-siōng lāi-té ê hún-âng-á-sik khì-thé to̍h sī sin hîng-tshinn hîng-sîng ê sóo-tsāi. Khuànn-khí-lâi tī tsia ê hîng-hē-hong, ē-tàng kā sing-hē tsû-tîunn thuànn-tshut-khì.

[English] The Vertical Magnetic Field of NGC 5775 

How far do magnetic fields extend up and out of spiral galaxies? For decades astronomers knew only that some spiral galaxies had magnetic field s. However, after NRAO ’s Very Large Array ( VLA ) radio telescope (popularized in the movie Contact ) was upgraded in 2011, it was unexpectedly discovered that these fields could extend vertically away from the disk by several thousand light-years . The featured image of edge-on spiral galaxy NGC 5775 , observed in the CHANG-ES ( Continuum Halos in Nearby Galaxies ) survey, also reveals spurs of magnetic field lines that may be common in spirals. Analogous to iron filings around a bar magnet , radiation from electrons trace galactic magnetic field lines by spiraling around these lines at almost the speed of light . The filaments in this image are constructed from those tracks in VLA data. The visible light image, constructed from Hubble Space Telescope data, shows pink gaseous regions where stars are born . It seems that wind s from these regions help form the magnificently extended galactic magnetic fields .

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【坦徛磁場】thán-kiā chû-tiûⁿ/thán-kiā tsû-tiûnn/垂直磁場/the vertical magnetic field
 • 【捲螺仔星系】kńg-lê-á seng-hē/kńg-lê-á sing-hē/螺旋星系/spiral galaxy
 • 【美國國家電波天文台】Bí-kok kok-ka tiān-pho thian-bûn-tâi/Bí-kok kok-ka tiān-pho thian-bûn-tâi/美國國家電波天文台/National Rdio Astronomy Observatory (NRAO)
 • 【足大陣列 (VLA) 電波望遠鏡】Chiok-tōa-tīn-lia̍t (VLA) tiān-pho-bōng-oán-kiàⁿ/Tsiok-tuā-tīn-lia̍t (VLA) tiān-pho-bōng-uán-kiànn/極大陣列 (VLA) 電波望遠鏡/Very Large Array (VLA) radio telescope
 • 【星系盤】seng-hē-pôaⁿ/puânn/星系盤/galactic disk
 • 【坦敧身星系】thán-khi-sin seng-hē/thán-khi-sin sing-hē/側向星系/edge-on galaxy
 • 【厝邊星系】chhù-piⁿ seng-hē/tshù-pinn sing-hē/鄰近星系/nearby galaxy
 • 【銀暈】gîn-n̄g/gîn-n̄g/銀暈/halo
 • 【連紲譜】liân-sòa-phó͘/liân-suà-phóo/連續譜/continuum
 • 【磁力線】chû-le̍k-sòaⁿ/tsû-li̍k-suànn/磁力線/magnetic field line
 • 【棍仔形吸石】kùn-á-hêng khi̍p-chio̍h/kùn-á-hîng khi̍p-tsio̍h/棒狀磁鐵/bar magnet
 • 【哈伯太空望遠鏡】Ha-peh thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ/Ha-peh thài-khong-bōng-uán-kiànn/哈伯太空望遠鏡/Hubble Space Telescope
 • 【星系風】seng-hē-hong/sing-hē-hong/星系風/galactic wind
 • 【星系磁場】seng-hē chû-tiûⁿ/sing-hē tsû-tiûnn/星系磁場/galactic magnetic field

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:NGC 1316 ê 中央:星系相碰了後 明仔載 ê 圖:M66 ê 特寫