仙后座 A ê 輪迴

Page(/daily/2021/01/20210123.md)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] 仙后座 A ê 輪迴

佇銀河內底 ê 大質量恆星,in ê 一生活甲有夠精彩 ê 啦!代先 ùi 宇宙雲海開始崩塌。煞落來 kā in ê 核子反應爐點予著,才會使 tī 核心製造重元素。燒幾仔百萬年了後,這寡燒出來 ê 重元素,用爆炸 ê 方式,噴轉去星際空間,閣開始製造新 ê 恆星。這个脹風 ê 雲屑仔 to̍h 是仙后座 A。這代表恆星 ê 性命週期已經行到上尾 ê 坎站矣。超新星爆炸會產生超新星殘骸。佇 350 年前,to̍h 有人 佇地球看著伊發 ê 光矣。是講,這个光到地球進前,to̍h 愛先行 1 萬 1 千年才會到。這張 假色影像,是 kā Chandra X 光衛星天文台 ê X 光影像 kah 哈伯太空望遠鏡 ê 可見光影像組合起來 ê。看會著殘骸內底猶閣燒滾滾 ê 雲絲佮雲瘤。用仙后座 A ê 距離來推算,這个殘骸差不多有 30 光年闊。為著欲予天文學者了解 銀河內底 ê 恆星成份 sī 按怎循環 ê,這張影像 to̍h kā 幾个仔元素發出來 ê 高能 X 光發射線,用無仝色來 kā 標注。紅色是珪素,黃色是硫磺,青色是鈣,茄仔色是鐵,藍色是猶閣咧脹風 ê 爆炸波。佇中央附近 ê 光點 是中子星。伊是一个痟密、ùi 大質量恆星核崩塌 ê 殘骸。

[POJ] Sian-hiō-chō A ê lûn-hôe

Tī Gîn-hô lāi-té ê tōa-chit-liōng hêng-chhiⁿ, in ê it-seng oa̍h kah ū-kàu cheng-chhái ê lah! Tāi-seng ùi ú-tiū-hûn-hái khai-sí pang-thap. Soah–lo̍h-lâi kā in ê he̍k-chú-hoán-èng-lô͘ tiám hō͘ to̍h, chiah ē-sái tī he̍k-sim chè-chō tāng-goân-sò͘. Sio kúi-ā-pah-bān nî liáu-āu, chit-kóa sio–chhut-lâi ê tāng-goân-sò͘, iōng po̍k-chà ê hong-sek, phùn-tńg-khì seng-chè khong-kan, koh khai-sí chè-chō sin ê hêng-chhiⁿ. Chit-ê tiùⁿ-hong ê hûn-sap-á to̍h sī Sian-hiō-chō A. Che tāi-piáu hêng-chhiⁿ ê sìⁿ-miā-chiu-kî í-keng kiâⁿ-kàu siāng-bóe ê khám-chām ah. Chhiau-sin-seng-po̍k-chà ē sán-seng chhiau-sin-seng-chân-hâi. Tī saⁿ-pah-gō͘-cha̍p nî-chêng, to̍h ū-lâng tī tē-kiû khòaⁿ-tio̍h i hoat-ê-kng ah. Sī-kóng, chit-ê-kng kàu tē-kiû chìn-chêng, to̍h ài seng kiâⁿ chi̍t-bān-chi̍t-chheng nî chiah ē kàu. Chit-tiuⁿ ké-sek iáⁿ-siōng, sī kā Chandra X-kng-ūi-chhiⁿ-bōng-oán-kiàⁿ ê X-kng iáⁿ-siōng kah Ha-peh-thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ ê khó-kiàn-kng iáⁿ-siōng cho͘-ha̍p–khì-lâi-ê. Khòaⁿ-ē-tio̍h chân-hâi lāi-té iáu-koh sio-kún-kún ê hûn-si kah hûn-liû. Iōng Sian-hiō-chō A ê kū-lî lâi thui-sǹg, chit-ê chân-hâi chha-put-to ū saⁿ-cha̍p kng-nî khoah. Ūi-tio̍h beh hō͘ thian-bûn-ha̍k-chiá liáu-kái Gîn-hô lāi-té–ê hêng-chhiⁿ sêng-hūn sī án-ná sûn-khoân–ê, chit-tiuⁿ iáⁿ-siōng to̍h kā kúi-ê-á goân-sò͘ hoat–chhut-lâi ê ko-lêng X-kng hoat-siā-sòaⁿ, iōng bô-kâng sek lâi kā piau-chù. Âng-sek sī ke-sò͘, n̂g-sek sī liû-hông, chheⁿ-sek sī kài, kiô-á-sek sī thih, nâ-sek sī iáu-koh-leh tiùⁿ-hong ê po̍k-chà-pho. Tī tiong-ng hù-kīn ê kng-tiám sī tiong-chú-chhiⁿ. I sī chi̍t-ê siáu-ba̍t, ùi tōa-chit-liōng hêng-chhiⁿ-he̍k pang-thap ê chân-hâi.

[KIP] Sian-hiō-tsō A ê lûn-huê

Tī Gîn-hô lāi-té ê tuā-tsit-liōng hîng-tshinn, in ê it-sing ua̍h kah ū-kàu tsing-tshái ê lah! Tāi-sing uì ú-tiū-hûn-hái khai-sí pang-thap. Suah–lo̍h-lâi kā in ê hi̍k-tsú-huán-ìng-lôo tiám hōo to̍h, tsiah ē-sái tī hi̍k-sim tsè-tsō tāng-guân-sòo. Sio kuí-ā-pah-bān nî liáu-āu, tsit-kuá sio–tshut-lâi ê tāng-guân-sòo, iōng po̍k-tsà ê hong-sik, phùn-tńg-khì sing-tsè khong-kan, koh khai-sí tsè-tsō sin ê hîng-tshinn. Tsit-ê tiùnn-hong ê hûn-sap-á to̍h sī Sian-hiō-tsō-A. Tse tāi-piáu hîng-tshinn ê sìnn-miā-tsiu-kî í-king kiânn-kàu siāng-bué ê khám-tsām ah. Tshiau-sin-sing-po̍k-tsà ē sán-sing tshiau-sin-sing-tsân-hâi. Tī sann-pah-gōo-tsa̍p nî-tsîng, to̍h ū-lâng tī tē-kiû khuànn-tio̍h i huat-ê-kng ah. Sī-kóng, tsit-ê-kng kàu tē-kiû tsìn-tsîng, to̍h ài sing kiânn tsi̍t-bān-tsi̍t-tshing nî tsiah ē kàu. Tsit-tiunn ké-sik iánn-siōng, sī kā Tsandra X-kng-uī-tshinn-bōng-uán-kiànn ê X-kng iánn-siōng kah Ha-peh-thài-khong-bōng-uán-kiànn ê khó-kiàn-kng iánn-siōng tsoo-ha̍p–khì-lâi-ê. Khuànn-ē-tio̍h tsân-hâi lāi-té iáu-koh sio-kún-kún ê hûn-si kah hûn-lîu. Iōng Sian-hiō-tsō A ê kū-lî lâi thui-sǹg, tsit-ê tsân-hâi tsha-put-to ū sann-tsa̍p kng-nî khuah. Uī-tio̍h beh hōo thian-bûn-ha̍k-tsiá liáu-kái Gîn-hô lāi-té–ê hîng-tshinn sîng-hūn sī án-ná sûn-khuân–ê, tsit-tiunn iánn-siōng to̍h kā kuí-ê-á guân-sòo huat–tshut-lâi ê ko-lîng X-kng huat-siā-suànn, iōng bô-kâng sik lâi kā piau-tsù. Âng-sik sī ke-sòo, n̂g-sik sī liû-hông, tshenn-sik sī kài, kiô-á-sik sī thih, nâ-sik sī iáu-koh-leh tiùnn-hong ê po̍k-tsà-pho. Tī tiong-ng hù-kīn ê kng-tiám sī tiong-tsú-tshinn. I sī tsi̍t-ê siáu-ba̍t, uì tuā-tsit-liōng hîng-tshinn-hi̍k pang-thap ê tsân-hâi.

[English] Recycling Cassiopeia A

Massive stars in our Milky Way Galaxy live spectacular lives. Collapsing from vast cosmic clouds, their nuclear furnacesignite and create heavy elements in their cores.After a few million years, the enriched material is blastedback into interstellar space where star formation can begin anew.The expanding debris cloud known as Cassiopeia A is an exampleof this final phase of the stellar life cycle.Light from the explosion which created this supernova remnantwould have been first seenin planet Earth’s sky about 350 years ago,although it took that light about 11,000 years to reach us. This false-color image, composed of X-ray and optical image data from the Chandra X-ray Observatory and Hubble Space Telescope,shows the still hot filaments and knots in the remnant.It spans about 30 light-years at the estimated distance of Cassiopeia A.High-energy X-ray emission from specific elements has been color coded,silicon in red, sulfur in yellow, calcium in greenand iron in purple, to help astronomers explore the recycling of our galaxy’s star stuff .Still expanding, the outer blast wave is seen in blue hues. The bright speck near the center is a neutron star,the incredibly dense, collapsed remains of the massive stellar core.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【崩塌】pang-thap/pang-thap/崩塌/collapse
 • 【核子反應爐】he̍k-chú-hoán-èng-lô͘/hi̍k-tsú-huán-ìng-lôo/核子反應爐/nuclear furnace
 • 【重元素】tāng-goân-sò͘/tāng-guân-sòo/重元素/heavy element(除了 H 以外攏是重元素)
 • 【仙后座 A】Sian-hiō-chō A/Sian-hiō-tsō A/仙后座 A/Cassiopeia A
 • 【超新星爆炸】chhiau-sin-seng-po̍k-chà/tshiau-sin-sing-po̍k-tsà/超新星爆炸/supernova explosion
 • 【超新星殘骸】chhiau-sin-seng-chân-hâi/tshiau-sin-sing-tsân-hâi/超新星殘骸/supernova remnant
 • 【Chandra X 光衛星天文台】Chandra X-kng ūi-chhiⁿ-thian-bûn-tâi/Chandra X-kng uī-tshinn-thian-bûn-tâi/Chandra X 光衛星天文台/Chandra X-ray Observatory
 • 【哈伯太空望遠鏡】Ha-peh-thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ/Ha-peh-thài-khong-bōng-uán-kiànn/哈伯太空望遠鏡/Hubble Space Telescope
 • 【珪素】ke-sò͘/ke-sòo/矽/silicon
 • 【矽】sia̍k/sia̍k/矽/silicon
 • 【硫】liû/liû/硫/sulfur
 • 【鈣】kài/kài/鈣/calcium
 • 【鐵】thih/thih/鐵/iron
 • 【中子星】tiong-chú-chhiⁿ/tiong-tsú-tshinn/中子星/neutron star
 • 【恆星核】hêng-chhiⁿ-he̍k/hîng-tshinn-hi̍k/恆星核/stellar core

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:銀河環 明仔載 ê 圖:厝邊 ê 大質量捲螺仔星系 NGC 2841