M78 ê 闊幅相片

Page(/daily/2021/01/20210121)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] M78 ê 闊幅相片

佇肥 chut-chut ê 獵戶座 內底,有足濟 星際 塗粉雲佮 發光 ê 星雲。內底 上光 ê 是 M78,to̍h 佇這幅彩色 ê 闊幅相片 ê 中央。這張相片有包著 獵戶座皮帶 ê 北爿區域。佇 1500 光年遠 ê 所在,藍色 ê 反射星雲差不多有 5 光年遐爾闊。伊 ê 藍光主要 是塗粉反射高溫閣少年 ê 恆星來 ê。反射星雲 NGC 2071 to̍h 佇 M78 ê 倒爿Herbig-Haro 天體 ê 發射光斑,是恆星佇形成過程中,能量足強 ê 噴流噴出來 ê 物件。佮邊仔 ê 暗塗粉帶相比,實在是有夠光 ê。這个長時間 ê 感光,予咱看會著這區較暗、反紅光 ê 水素氣體。

[POJ] M chhit-cha̍p-poeh ê khoah-pak siòng-phìⁿ

Tī pûi-chut-chut ê La̍h-hō͘-chō lāi-té, ū chiok-chōe seng-chè thô͘-hún-hûn kah hoat-kng ê seng-hûn. Lāi-té siāng kng ê sī M chhit-cha̍p-poeh, to̍h tī chit-pak chhái-sek ê khoah-pak siòng-phìⁿ tiong-ng. Chit-tiuⁿ siòng-phìⁿ ū pau-tio̍h La̍h-hō͘-chō phôe-tòa ê pak-pêng khu-he̍k. Tī chi̍t-chheng-gō͘-pah nî hn̄g ê só͘-chāi, nâ-sek ê hoán-siā seng-hûn chha-put-to ū gō͘ kng-nî hiah-nī khoah. I ê nâ-kng, chú-iàu sī thô͘-hún hoán-siā ko-un koh siàu-liân ê hêng-chhiⁿ lâi-ê. Hoán-siā seng-hûn NGC jī-khòng-chhit-it to̍h tī M chhit-cha̍p-poeh ê tò-pêng. Herbig-Haro thian-thé ê hoat-siā kng-pan, sī hêng-chhiⁿ tī hêng-sêng kòe-têng-tiong, lêng-liōng chiok kiông ê phùn-lâu phùn–chhut-lâi ê mi̍h-kiāⁿ. Kah piⁿ-á ê àm-thô͘-hún-tòa sio-pí, si̍t-chāi sī ū-kàu kng ê. Chit-ê tn̂g-sî-kan ê kám-kng, hō͘ lán khòaⁿ-ē-tio̍h chit-khu khah-àm, hoán-âng-kng ê chúi-sò͘ khì-thé.

[KIP] M tshit-tsa̍p-pueh ê khuah-pak siòng-phìnn

Tī puî-tsut-tsut ê La̍h-hōo-tsō lāi-té, ū tsiok-tsuē sing-tsè thôo-hún-hûn kah huat-kng ê sing-hûn. Lāi-té siāng kng ê sī M tshit-tsa̍p-pueh, to̍h tī tsit-pak tshái-sik ê khuah-pak siòng-phìnn tiong-ng. Tsit-tiunn siòng-phìnn ū pau-tio̍h La̍h-hōo-tsō phuê-tuà ê pak-pîng khu-hi̍k. Tī tsi̍t-tshing-gōo-pah nî hn̄g ê sóo-tsāi, nâ-sik ê huán-siā sing-hûn tsha-put-to ū gōo kng-nî hiah-nī khuah. I ê nâ-kng, tsú-iàu sī thôo-hún huán-siā ko-un koh siàu-liân ê hîng-tshinn lâi-ê. Huán-siā sing-hûn NGC jī-khòng-tshit-it to̍h tī M tshit-tsa̍p-pueh ê tò-pîng. Herbig-Haro thian-thé ê huat-siā kng-pan, sī hîng-tshinn tī hîng-sîng kuè-tîng-tiong, lîng-liōng tsiok kiông ê phùn-lâu phùn–tshut-lâi ê mi̍h-kiānn. Kah pinn-á ê àm-thôo-hún-tuà sio-pí, si̍t-tsāi sī ū-kàu kng ê. Tsit-ê tn̂g-sî-kan ê kám-kng, hōo lán khuànn-ē-tio̍h tsit-khu khah-àm, huán-âng-kng ê tsuí-sòo khì-thé.

[English] M78 Wide Field 

Interstellar dust clouds and glowing nebulae abound in the fertile constellation of Orion .One of the brightest, M78 ,is centered in this colorful, wide field view ,covering an area north of Orion’s belt .At a distance of about 1,500 light-years, thebluish reflection nebula is around 5 light-years across.Its tint is due to dust preferentially reflecting the blue light of hot, young stars.Reflection nebula NGC 2071 is justto the left of M78.Flecks of emission from Herbig-Haro objects ,energetic jets from stars in the process offormation, stand out against the dark dust lanes.The exposure also brings out the region’s fainter, pervasivereddish glow of atomic hydrogen gas.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【闊幅】Khoah-pak/Khuah-pak/寬幅/wide field
 • 【獵戶座】La̍h-hō͘-chō/La̍h-hōo-tsō/獵戶座/the constellation of Origion
 • 【星際塗粉雲】seng-chè thô͘-hún-hûn/sing-tsè thôo-hún-hûn/星際灰塵雲/interstellar dust cloud
 • 【反射星雲】hoán-siā seng-hûn/huán-siā sing-hûn/反射星雲/reflection nebula
 • 【光年】kng-nî/kng-nî/光年/light-year
 • 【恆星】hêng-chhiⁿ/hîng-tshinn/恆星/star
 • 【天體】thian-thé/thian-thé/天體/object
 • 【發射光斑】hoat-siā kng-pan/huat-siā kng-pan/發射光斑/flecks of emission
 • 【噴流】phùn-lâu/phùn-lâu/噴流/jet
 • 【暗塗粉帶】àm-thô͘-hún-tōa/àm-thôo-hún-tuā/暗灰塵帶/dark dust lane
 • 【感光】kám-kng/kám-kng/曝光/exposure
 • 【水素氣體】chúi-sò͘ khì-thé/tsuí-sòo khì-thé/氫氣/hydrogen gas

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:渦輪星系 ê 磁場 明仔載 ê 圖:銀河環