NGC 2174 ê 雲山

Page(/daily/2021/01/20210116.md)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] NGC 2174 ê 雲山

這張 奇幻 ê 天景 to̍h 佇 NGC 2174 ê 邊仔附近翕 ê。伊是一个離咱差不多有 6400 光年遠,佇厚雲 ê 獵戶座內底 ê 恆星形成區。遮 ê 氣體佮塗粉做 ê 雲山,是去予一陣新形成 ê 恆星 ê 恆星風佮輻射吹做這形 ê。這陣新 ê 恆星 四界掖,to̍h 佇 NGC 2174 中央 ê 開放星團內底予咱揣著。雖然講,佇這个塗粉滿滿是 ê 雲內底,恆星形成攏無停。毋閣遮 ê 雲,上尾嘛是會去予活跳跳 ê 新恆星佇幾仔百萬年 ê 時間內底吹了了。這張是佇 2014 年,用哈伯太空望遠鏡佇紅外線波段紀錄 ê 星際景緻,大細差不多有 6 光年遐爾闊。佇 2021 年欲發射 ê James Webb 太空望遠鏡,嘛已經調整好勢,準備欲佇紅外線波段來探索咱 ê 宇宙矣。

[POJ] NGC jī-it-chhit-sù ê hûn-soaⁿ

Chit-tiuⁿ kî-hoàn ê thian-kéng to̍h tī NGC jī-it-chhit-sù ê piⁿ-á hù-kūn hip-ê. I sī chi̍t-ê lî lán chha-put-to ū la̍k-chheng-sì-pah kng-nî hn̄g, tī kāu-hûn ê La̍h-hō͘-chō lāi-té ê Hêng-chhiⁿ hêng-sêng-khu. Chia-ê khì-thé kah thô͘-hún chō-ê hûn-soaⁿ, sī khì hō͘ chi̍t-tīn sin hêng-sêng ê hêng-chhiⁿ-hong kah hok-siā chhōe-chò chi̍t-hêng-ê. Chit-tīn sin-ê hêng-chhiⁿ sì-kòe iā, to̍h tī NGC jī-it-chhit-sù tiong-ng ê khai-hòng seng-thoân lāi-té hō͘ lán chhōe-tio̍h. Sui-jiân kóng, tī chit-ê thô͘-hún boán-boán-sī ê hûn lāi-té, hêng-chhiⁿ hêng-sêng lóng bô thêng. M̄-koh, chia-ê hûn, siāng-bóe mā-sī ê khì hō͘ oa̍h-thiàu-thiàu ê sin hêng-chhiⁿ tī kúi-á pah-bān nî ê sî-kan lāi-té chhoe-liáu-liáu. Chit-tiuⁿ sī tī jī-khòng-it-sù nî, iōng Ha-peh thài-khong bōng-oán-kiàⁿ tī âng-gōa-sòaⁿ pho-toān kì-lo̍k ê seng-chè kéng-tì, tōa-sè chha-put-to ū la̍k kng-nî ê sî-kan hiah-nī khoah. Tī jī-khòng-jī-it nî beh hoat-siā ê James Webb thài-khong bōng-oán-kiàⁿ, mā í-keng tiâu-chéng hó-sè, chún-pī beh tī âng-gōa-sòaⁿ pho-toān lâi thàm-soh lán ê ú-tiū ah.

[KIP] NGC jī-it-tshit-sù ê hûn-suann

Tsit-tiunn kî-huàn ê thian-kíng to̍h tī NGC jī-it-tshit-sù ê pinn-á hù-kūn hip-ê. I sī tsi̍t-ê lî lán tsha-put-to ū la̍k-tshing-sì-pah kng-nî hn̄g, tī kāu-hûn ê La̍h-hōo-tsō lāi-té ê Hîng-tshinn hîng-sîng-khu. Tsia-ê khì-thé kah thôo-hún tsō-ê hûn-suann, sī khì hōo tsi̍t-tīn sin hîng-sîng ê hîng-tshinn-hong kah hok-siā tshuē-tsò tsi̍t-hîng-ê. Tsit-tīn sin-ê hîng-tshinn sì-kuè iā, to̍h tī NGC jī-it-tshit-sù tiong-ng ê khai-hòng sing-thuân lāi-té hōo lán tshuē-tio̍h. Sui-jiân kóng, tī tsit-ê thôo-hún buán-buán-sī ê hûn lāi-té, hîng-tshinn hîng-sîng lóng bô thîng. M̄-koh, tsia-ê hûn, siāng-bué mā-sī ê khì hōo ua̍h-thiàu-thiàu ê sin hîng-tshinn tī kuí-á pah-bān nî ê sî-kan lāi-té tshue-liáu-liáu. Tsit-tiunn sī tī jī-khòng-it-sù nî, iōng Ha-peh thài-khong bōng-uán-kiànn tī âng-guā-suànn pho-tuān kì-lo̍k ê sing-tsè kíng-tì, tuā-sè tsha-put-to ū la̍k kng-nî ê sî-kan hiah-nī khuah. Tī jī-khòng-jī-it nî beh huat-siā ê James Webb thài-khong bōng-uán-kiànn, mā í-king tiâu-tsíng hó-sè, tsún-pī beh tī âng-guā-suànn pho-tuān lâi thàm-soh lán ê ú-tiū ah.

[English] The Mountains of NGC 2174 

This fantastic skyscape lies near the edge of NGC 2174 a star formingregion about 6,400 light-years away in the nebula-rich constellationof Orion.It follows mountainous clouds of gas and dust carved bywinds and radiation from the region’snewborn stars, now found scattered in open star clusters embedded around the center of NGC 2174,off the top of the frame.Though star formation continues within these dusty cosmic cloudsthey will likely be dispersed by the energetic newbornstars within a few million years.Recorded at infrared wavelengths by the Hubble Space Telescope in 2014, the interstellar scene spans about 6 light-years.Scheduled for launch in 2021, the James Webb Space Telescope is optimized for exploring the Universe at infrared wavelengths.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【天景】thian-kéng/thian-kíng/星野/skyscape
 • 【光年】kng-nî/kng-nî/光年/light-year
 • 【獵戶座】La̍h-hō͘-chō/La̍h-hōo-tsō/獵戶座/Orion
 • 【恆星形成區】hêng-chhiⁿ hêng-sêng-khu/hîng-tshinn hîng-sîng-khu/恆星形成區/star forming region
 • 【恆星風】hêng-chhiⁿ-hong/hîng-tshinn-hong/恆星風/stellar wind
 • 【輻射】hok-siā/hok-siā/輻射/radiation
 • 【開放星團】khai-hòng seng-thoân/khai-hòng sing-thuân/開放星團/open star cluster
 • 【哈伯太空望遠鏡】Ha-peh thài-khong bōng-oán-kiàⁿ/Ha-peh thài-khong bōng-uán-kiànn/哈伯太空望遠鏡/Hubble Space Telescope
 • 【紅外線波段】âng-gōa-sòaⁿ pho-toān/âng-guā-suànn pho-tuān/紅外線波段/infrared wavelength
 • 【星際景緻】seng-chè kéng-tì/sing-tsè kíng-tì/星際景緻/interstellar scene
 • 【探索】thàm-soh/thàm-soh/探索/explore
 • 【宇宙】ú-tiū/ú-tiū/宇宙/universe

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:冥王星 ê 地景 明仔載 ê 圖:真特殊 ê 半人馬座 A ê 噴流