R136 星團大出

Page(/daily/2021/01/20210110)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] R136 星團大出

影像 中央 ê 恆星形成區附近,有一个非常大 ê 星團,內底有一寡上大質量又閣上高溫 ê 恆星。遮陣星叫做 R136 星團,是蜘蛛星雲 ê 一部份。In 是 2009 年用 哈伯太空望遠鏡可見光波段 翕 ê。蜘蛛星雲 ê 氣體佮 塗粉 雲,去予高溫星團 ê 恆星風紫外光輻射 吹甲變成 搝長 ê 形體蜘蛛星雲佇咱 ê 厝邊星系 大麥哲倫星雲 內底,離咱差不多有 17 萬 光年 遠。

[POJ] R-it-sam-lio̍k seng-thoân tōa-chhut

Tī iáⁿ-siōng tiong-ng ê hêng-chhiⁿ hêng-sêng-khu hù-kūn, ū chi̍t-ê hui-siông-tōa ê seng-thoân, lāi-té ū chi̍t-kóa siāng tōa-chit-liōng iū-koh siāng ko-un ê hêng-chhiⁿ. Chit-tīn chhiⁿ kiò-chò Â it-sam-lio̍k seng-thoân, sī Ti-tu seng-hûn ê chi̍t-pō͘-hūn. In sī jī-khòng-khòng-kiú nî ióng Ha-peh thài-khong bōng-oán-kiàⁿ tī khó-kiàn-kng pho-toān hip ê. Ti-tu seng-hûn ê khì-thé kah thô͘-hún-hûn, khì hō͘ ko-un seng-thoân ê hêng-chhiⁿ-hong kah chi-gōa-kng hok-siā chhoe-kah piàn-sêng giú-tn̂g ê hêng-thé. Ti-tu seng-hûn sī tī lán ê chhù-piⁿ seng-hē Tōa Be̍h-thiat-lûn seng-hûn lāi-té, lî lán chha-put-to ū cha̍p-chhit bān kng-nî hn̄g.

[KIP] R-it-sam-lio̍k sing-thuân tuā-tshut

Tī iánn-siōng tiong-ng ê hîng-tshinn hîng-sîng-khu hù-kūn, ū tsi̍t-ê hui-siông-tuā ê sing-thuân, lāi-té ū tsi̍t-kuá siāng tuā-tsit-liōng iū-koh siāng ko-un ê hîng-tshinn. Tsit-tīn tshinn kiò-tsò Â it-sam-lio̍k sing-thuân, sī Ti-tu sing-hûn ê tsi̍t-pōo-hūn. In sī jī-khòng-khòng-kiú nî ióng Ha-peh thài-khong bōng-uán-kiànn tī khó-kiàn-kng pho-tuān hip ê. Ti-tu sing-hûn ê khì-thé kah thôo-hún-hûn, khì hōo ko-un sing-thuân ê hîng-tshinn-hong kah tsi-guā-kng hok-siā tshue-kah piàn-sîng giú-tn̂g ê hîng-thé. Ti-tu sing-hûn sī tī lán ê tshù-pinn sing-hē Tuā Be̍h-thiat-lûn sing-hûn lāi-té, lî lán tsha-put-to ū tsa̍p-tshit bān kng-nî hn̄g.

[English] Star Cluster R136 Breaks Out 

In the center of nearby star-forming region lies a huge cluster containing some of the largest, hottest, and most massive stars known.These stars, known collectively as star cluster R136 ,part of the Tarantula Nebula, were captured in the featured image in visible light in 2009 through the Hubble Space Telescope .Gas and dust clouds in the Tarantula Nebula , have been sculpted into elongated shape s by powerful winds and ultraviolet radiation from these hot cluster stars. The Tarantula Nebula lies within a neighboring galaxy known as the Large Magellanic Cloud and is located a mere 170,000 light-years away.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【恆星形成區】hêng-chhiⁿ hêng-sêng-khu/hîng-tshinn hîng-sîng-khu/恆星形成區/star-forming region
 • 【星團】chhiⁿ-thoân/tshinn-thuân/星團/star cluster
 • 【星團】chheⁿ-thoân/tshenn-thuân/星團/star cluster
 • 【星團】seng-thoân/sing-thuân/星團/star cluster
 • 【蜘蛛星雲】Ti-tu seng-hûn/Ti-tu sing-hûn/蜘蛛星雲/Tarantula Nebula
 • 【哈伯太空望遠鏡】Ha-peh thài-khong bōng-oán-kiàⁿ/Ha-peh thài-khong bōng-uán-kiànn/哈伯太空望遠鏡/Hubble Space Telescope
 • 【可見光波段】khó-kiàn-kng/khó-kiàn-kng/可見光波段/visible light wavelength
 • 【恆星風】hêng-chhiⁿ-hong/hîng-tshinn-hong/恆星風/stellar wind
 • 【紫外光輻射】chi-gōa-kng hok-siā/tsi-guā-kng hok-siā/紫外光輻射/ultraviolet radiation
 • 【大麥哲倫星雲】Tōa Be̍h-thiat-lûn seng-hûn/Tuā Be̍h-thiat-lûn sing-hûn/大麥哲倫星雲/Large Magellanic Cloud

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:泰坦:Kā 土星閘牢 ê 衛星 明仔載 ê 圖:2021 年規年 ê 月相