2020 年 ê 日全食

Page(/daily/2021/01/20210107)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] 2020 年 ê 日全食

今年唯一 ê 一改 日全食,是佇 2020 年 12 月 14 上尾一改 ê 新月,úi 太陽面頭前行過。伊行過一條經過南美洲 ê Chhì-lè (Chile) ê 狹狹 ê 路線。 這張精彩 ê 合成相片,是佇月球 ê 近地點,就是月球 ê 軌道離地球上近 ê 彼兩工翕 ê。新月 ê 表面去予 地球 ê 反射光照甲 微微仔發光。 這个影像是 kā 55 張校正過 ê 相片組合起來。In ê 感光時間 úi 1/640 到 3 秒鐘久攏有。 這張 kā 日全食翕甲真完整,連遐爾暗 ê 月球表面、暗淡 ê 後壁星、佇太陽 ê 邊仔佮 行星差不多大細 ê 巨形 日冕物質噴出事件 (CME)、閣有平常時去予太陽光掩崁 ê 聳毛日冕結構,攏翕有著。 若是 斟酌 kā 看,嘛會當看著彼粒不幸 ê Kreutz 族[扌回]日彗星 (C/2020 X3 SOHO) úi 倒爿下面倚近,差不多 úi 7 點鐘方向[扌回]過來。想欲逐日食 ê 人,會當佇 2021 年 6 月初 10 看著金環日食。 毋閣,in 若是欲看 2021 年唯一 ê 日全食,to̍h 愛等到 12 月初 4 才閣看會著。 彼陣 ê 日全食,會 úi 地球上南爿 ê 南極洲頂懸一條狹狹 ê 路線行過。

[POJ] 2020 nî ê Ji̍t-choân-si̍t

Kin-nî ûi-it ê chi̍t-kái Ji̍t-choân-si̍t, sī tī jī-khòng-jī-khòng nî cha̍p-jī goe̍h cha̍p-sì siāng-bóe chi̍t-kái sin-goe̍h, úi thài-iông bīn-thâu-chêng kiâⁿ–kòe. I kiâⁿ-kòe chi̍t-tiāu keng-kòe lâm-bí-chiu ê Chhì-lè (Chile) ê e̍h-e̍h-ê lō͘-sòaⁿ. Chit-thiuⁿ cheng-chhái ê ha̍p-sêng siòng-phìⁿ, sī tī goe̍h-kiû kūn-tē-tiám, tō-sī goe̍h-kiû ê kúi-tō lî tē-kiû siāng-kūn ê hit nn̄g-kang hip ê. Sin-goe̍h ê piáu-bīn khì hō͘ tē-kiû ê hoán-siā-kng chiò kah bî-bî-á hoat-kng. Chit-ê iáⁿ-siōng sī kā gō͘-cha̍p-gō͘ tiuⁿ kàu-chèng kòe ê siòng-phìⁿ cho͘-ha̍p khí-lâi. In ê kám-kng sī-kóng úi la̍k-pah-sì-cha̍p-hūn ê chi̍t-hūn kàu saⁿ bió-cheng kú lóng-ū. Chit-thiuⁿ kā Ji̍t-choân-si̍t hip kah chin oân-chéng, liân hiah-nī àm ê goe̍h-kiû piáu-bīn, àm-tām ê āu-piah-chhiⁿ, tī thài-iông ê piⁿ-á kah kiâⁿ-chhiⁿ chha-put-to tōa-sè ê kū-hêng Ji̍t-bián bu̍t-chit phùn-chhut sū-kiāⁿ (CME), koh-ū pêng-siông-sî khì hō͘ thài-iông-kng am-khàm ê chhàng-mn̂g ji̍t-bián kiat-kò͘, lóng hip ū tio̍h. Nā-sī chim-chiok kā khòaⁿ, mā ē-tàng khòaⁿ-tio̍h hit-lia̍p put-hēng ê Kreutz cho̍k hôe-ji̍t hūi-chhiⁿ (C/jī-khòng-jī-khòng X-saⁿ SOHO) úi tò-pêng ē-bīn óa-kūn, chha-put-to úi chhit-tiám-cheng hong-hiòng hôe–kòe-lâi. Siūⁿ-beh jiok ji̍t-si̍t ê lâng, ē-tàng tī jī-khòng-jī-it nî la̍k goe̍h chhoe-cha̍p khòaⁿ-tio̍h Kim-khoân ji̍t-si̍t. M̄-koh, in nā-sī beh khòaⁿ jī-khòng-jī-it nî ûi-it ê ji̍t-choân-si̍t, to̍h ài tán-kàu cha̍p-jī goe̍h chhoe-sì chiah khòaⁿ ē-tio̍h. Hit-chūn ê ji̍t-choân-si̍t, ē úi tē-kiû siang lâm-pêng ê Lâm-ke̍k-chiu téng-koân chi̍t-tiâu e̍h-e̍h-ê lō͘-sòaⁿ kiâⁿ–kòe.

[KIP] 2020 nî ê Ji̍t-tsuân-si̍t

Kin-nî uî-it ê tsi̍t-kái Ji̍t-tsuân-si̍t, sī tī jī-khòng-jī-khòng nî tsa̍p-jī gue̍h tsa̍p-sì siāng-bué tsi̍t-kái sin-gue̍h, uí thài-iông bīn-thâu-tsîng kiânn–kuè. I kiânn-kuè tsi̍t-tiāu king-kuè lâm-bí-tsiu ê Tshì-lè (Chile) ê e̍h-e̍h-ê lōo-suànn. Tsit-thiunn tsing-tshái ê ha̍p-sîng siòng-phìnn, sī tī gue̍h-kiû kūn-tē-tiám, tō-sī gue̍h-kiû ê kuí-tō lî tē-kiû siāng-kūn ê hit nn̄g-kang hip ê. Sin-gue̍h ê piáu-bīn khì hōo tē-kiû ê huán-siā-kng tsiò kah bî-bî-á huat-kng. Tsit-ê iánn-siōng sī kā gōo-tsa̍p-gōo tiunn kàu-tsìng kuè ê siòng-phìnn tsoo-ha̍p khí-lâi. In ê kám-kng sī-kóng uí la̍k-pah-sì-tsa̍p-hūn ê tsi̍t-hūn kàu sann bió-tsing kú lóng-ū. Tsit-thiunn kā Ji̍t-tsuân-si̍t hip kah tsin uân-tsíng, liân hiah-nī àm ê gue̍h-kiû piáu-bīn, àm-tām ê āu-piah-tshinn, tī thài-iông ê pinn-á kah kiânn-tshinn tsha-put-to tuā-sè ê kū-hîng Ji̍t-bián bu̍t-tsit phùn-tshut sū-kiānn (CME), koh-ū pîng-siông-sî khì hōo thài-iông-kng am-khàm ê tshàng-mn̂g ji̍t-bián kiat-kòo, lóng hip ū tio̍h. Nā-sī tsim-tsiok kā khuànn, mā ē-tàng khuànn-tio̍h hit-lia̍p put-hīng ê Kreutz tso̍k huê-ji̍t huī-tshinn (C/jī-khòng-jī-khòng X-sann SOHO) uí tò-pîng ē-bīn uá-kūn, tsha-put-to uí tshit-tiám-tsing hong-hiòng huê–kuè-lâi. Siūnn-beh jiok ji̍t-si̍t ê lâng, ē-tàng tī jī-khòng-jī-it nî la̍k gue̍h tshue-tsa̍p khuànn-tio̍h Kim-khuân ji̍t-si̍t. M̄-koh, in nā-sī beh khuànn jī-khòng-jī-it nî uî-it ê ji̍t-tsuân-si̍t, to̍h ài tán-kàu tsa̍p-jī gue̍h tshue-sì tsiah khuànn ē-tio̍h. Hit-tsūn ê ji̍t-tsuân-si̍t, ē uí tē-kiû siang lâm-pîng ê Lâm-ki̍k-tsiu tíng-kuân tsi̍t-tiâu e̍h-e̍h-ê lōo-suànn kiânn–kuè.

[English] Total Solar Eclipse 2020 

Along a narrow path crossing southern South America through Chileand Argentina, the final New Moon of 2020moved in front of the Sun on December 14 in the year’s only total solar eclipse .Within about 2 days of perigee, the closest point in its ellipticalorbit, the New Moon’s surface is faintly lit by earthshine in this dramatic composite view. The image is a processed composite of 55 calibrated exposures ranging from 1/640 to 3 seconds.Covering a large range in brightness during totality,it reveals the dim lunar surface and faint background stars,along with planet-sized prominences at the Sun’s edge, an enormous coronal mass ejection ,and sweeping coronal structures normally hidden in the Sun’s glare. Look closely for an ill-fated sungrazing Kreutz family comet(C/2020 X3 SOHO)approaching from the lower left, at about the 7 o’clock position.In 2021 eclipse chasers will see an annular solar eclipse coming upon June 10.They’ll have to wait until December 4 for the only totalsolar eclipse in 2021 though. That eclipse will be total along a narrow path crossing the southernmostcontinent of Antarctica.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【日全食】Ji̍t-choân-si̍t/Ji̍t-tsuân-si̍t/日全食/Total Solar Eclipse
 • 【日食】Ji̍t-si̍t/Ji̍t-si̍t/日食/Solar Eclipse
 • 【月食】Goe̍h-si̍t/Gue̍h-si̍t/月食/Lunar Eclipse
 • 【日環食】Ji̍t-khoân-si̍t/Ji̍t-khuân-si̍t/日環食/Annular Solar Eclipse
 • 【金環日食】Kim-khoân ji̍t-si̍t/Kim-khuân ji̍t-si̍t/日環食/Annular Solar Eclipse
 • 【Chhì-lè】Chhì-lè/Tshì-lè/智利/Chile
 • 【智利】Tì-lī/Tì-lī/智利/Chile
 • 【月眉】goe̍h-bâi/gue̍h-bâi/新月/new moon
 • 【新月】sin-goe̍h/sin-gue̍h/新月/new moon
 • 【近地點】kūn-tē-tiám/kūn-tē-tiám/近地點/perigee
 • 【後壁星】āu-piah-chhiⁿ/āu-piah-tshinn/背景星/background star
 • 【背景星】pōe-kéng-chhiⁿ/puē-kéng-tshinn/背景星/background star
 • 【日冕】Ji̍t-bián/Ji̍t-bián/日冕/corona
 • 【日冕物質噴出事件】Ji̍t-bián bu̍t-chit phùn-chhut sū-kiāⁿ/Ji̍t-bián bu̍t-tsit phùn-tshut sū-kiānn/日冕物質拋射/Coronal Mass Ejection (CME)
 • 【[扌回]日彗星】Hôe-ji̍t hūi-chhiⁿ/Huê-ji̍t huī-tshinn/掠日彗星/Sungrazing comet
 • 【聳毛日冕結構】chhàng-mn̂g ji̍t-bián kiat-kò͘/tshàng-mn̂g ji̍t-bián kiat-kòo/流泛日冕結構/sweeping coronal structures

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:佇火星 ê 沙條崙 明仔載 ê 圖:NGC 1365:壯麗 ê 宇宙島