M16:鴟鴞星雲 ê 內部

Page(/daily/2020/12/20201228)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] M16:鴟鴞星雲 ê 內部

遠遠仔看,這規个形體看起來 to̍h 親像是一隻 鴟鴞。 毋閣倚近 kā 看,這个 鴟鴞星雲 有一搭 [較光 ê 所在][bright region],會使講是這區大 塗粉 烏殼中央 ê 窗仔門。 Ùi 這个窗仔門看去,煞看著一个光映映 ê 工場,當咧製造規陣 開放星團。 Tī 這个閬空,新 ê 恆星產生 ê 時陣,猶閣賰一寡 柱仔雲 kah 圓仔雲,in ê 成份 是暗塗粉 kah 冷 分子氣體。 Tī 遮,已經看會著一寡少年 閣光 ê 藍光星 矣! In ê 光 kah 恆星風 kā 賰 ê 雲絲 kah 用氣體 kah 塗粉造 ê 雲牆,那燒那吹出去。 這个鴟鴞 發射星雲 予標做 M16,離咱有 6500 光年 遠,大細有 20 光年闊,用 雙筒望遠鏡巨蛇 ê 方向去看 to̍h 看會著矣。 這幅圖 是累積 12 點鐘久 ê 感光,koh 敆三種特別 ê 發射線:硫磺(紅色)、水素(黃色)、酸素(藍色)ê 影像合成 ê。

[POJ] M cha̍p-la̍k: Ba̍h-hio̍h seng-hûn ê lōe-pō͘

Hn̄g-hn̄g-á khòaⁿ, chi̍t kui-ê hêng-thé khòaⁿ–khí-lâi to̍h chhin-chhiūⁿ sī chi̍t-chia̍h ba̍h-hio̍h. M̄-koh óa-kīn kā khòaⁿ, chit-ê ba̍h-hio̍h seng-hûn ū chi̍t-tah khah kng ê só͘-chāi, ē-sái kóng sī chit-khu tōa-thô͘-hún-ō͘-khak tiong-ng ê thang-á-mn̂g. Ùi chi̍t-ê thang-á-mn̂g khòaⁿ–khì, soah khòaⁿ tio̍h chi̍t-ê kng-iàⁿ-iàⁿ ê kang-tiûⁿ, tn̂g-leh chè-chō kui-tīn khai-hòng-seng-thoân. Tī chit-ê làng-khang, sin-ê hêng-chhiⁿ sán-seng ê sî-chūn, iáu-koh chhun chi̍t-kóa thiāu-á-hûn kah îⁿ-á-hûn, in ê seng-hûn sī àm-thô͘-hún kah léng-hūn-chú khì-thé. Tī chia, í-keng khòaⁿ-ē-tio̍h chi̍t-kóa siàu-liân koh kng ê nâ-kng-chhiⁿ ah! In ê kng kah hêng-chhiⁿ-hong kā chhun ê hûn-si kah iōng khì-thé kah thô͘-hún chō ê hûn-chhiûⁿ, ná-sio-ná-chhoe–chhut-khì. Chi̍t-ê Ba̍h-hio̍h hoat-siā seng-hûn hō͘ piau chò E̍h-muh-cha̍p-la̍k, lî lán ū la̍k-chheng-gō͘-pah kng-nî hn̄g, tōa-sè ū jī-cha̍p kng-nî khoah, iōng siang-tâng bōng-oán-kiàⁿ uì Kū-siâ-chō ê hong-hiòng khì-khòaⁿ to̍h khòaⁿ-ē-tio̍h ah. Chi̍t-pak-tô͘ sī lúi-chek cha̍p-jī tiám-cheng kú ê kám-kng, koh kap saⁿ-chióng te̍k-pia̍t ê hoat-siā-sòaⁿ: liû-hông (âng-sek), chúi-sò͘ (n̂g-sek), sng-sò͘ (nâ-sek) ê iáⁿ-siōng ha̍p-sêng ê.

[KIP] M tsa̍p-la̍k: Ba̍h-hio̍h sing-hûn ê luē-pōo

Hn̄g-hn̄g-á khuànn, tsi̍t kui-ê hîng-thé khuànn–khí-lâi to̍h tshin-tshiūnn sī tsi̍t-tsia̍h ba̍h-hio̍h. M̄-koh uá-kīn kā khuànn, tsit-ê ba̍h-hio̍h sing-hûn ū tsi̍t-tah khah kng ê sóo-tsāi, ē-sái kóng sī tsit-khu tuā-thôo-hún-ōo-khak tiong-ng ê thang-á-mn̂g. Uì tsi̍t-ê thang-á-mn̂g khuànn–khì, suah khuànn tio̍h tsi̍t-ê kng-iànn-iànn ê kang-tiûnn, tn̂g-leh tsè-tsō kui-tīn khai-hòng-sing-thuân. Tī tsit-ê làng-khang, sin-ê hîng-tshinn sán-sing ê sî-tsūn, iáu-koh tshun tsi̍t-kuá thiāu-á-hûn kah înn-á-hûn, in ê sing-hûn sī àm-thôo-hún kah líng-hūn-tsú khì-thé. Tī tsia, í-king khuànn-ē-tio̍h tsi̍t-kuá siàu-liân koh kng ê nâ-kng-tshinn ah! In ê kng kah hîng-tshinn-hong kā tshun ê hûn-si kah iōng khì-thé kah thôo-hún tsō ê hûn-tshiûnn, ná-sio-ná-tshue–tshut-khì. Tsi̍t-ê Ba̍h-hio̍h huat-siā sing-hûn hōo piau tsò E̍h-muh-tsa̍p-la̍k, lî lán ū la̍k-tshing-gōo-pah kng-nî hn̄g, tuā-sè ū jī-tsa̍p kng-nî khuah, iōng siang-tâng bōng-uán-kiànn uì Kū-siâ-tsō ê hong-hiòng khì-khuànn to̍h khuànn-ē-tio̍h ah. Tsi̍t-pak-tôo sī luí-tsik tsa̍p-jī tiám-tsing kú ê kám-kng, koh kap sann-tsióng ti̍k-pia̍t ê huat-siā-suànn: liû-hông (âng-sik), tsuí-sòo (n̂g-sik), sng-sòo (nâ-sik) ê iánn-siōng ha̍p-sîng ê.

[English] M16: Inside the Eagle Nebula

From afar, the whole thing looks like an Eagle. A closer look at the Eagle Nebula ,however, shows the [bright region][bright region] is actually a window into the center of a larger dark shell of dust. Through this window, a brightly-lit workshop appears where a whole open cluster of stars is being formed. In this cavity tall pillars and round globules of dark dust and cold molecular gas remain where stars are still forming. Already visible are several young bright blue stars whose light and winds are burning away and pushing back the remaining filaments and walls of gas and dust. The Eagle emission nebula, tagged M16, lies about 6500 light years away, spans about 20 light-years,and is visible with binoculars towardthe constellation of the Serpent (Serpens). This picture involved over 12 hours of imaging and combines three specific emitted colors emitted by sulfur (colored as red), hydrogen (yellow), and oxygen (blue).

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【鴟鴞星雲】Ba̍h-hio̍h seng-hûn/Ba̍h-hio̍h sing-hûn/老鷹星雲/Eagle Nebula
 • 【開放星團】khai-hòng-seng-thoân/khai-hòng-sing-thuân/開放星團/open cluster
 • 【恆星風】hêng-chhiⁿ-hong/hîng-tshinn-hong/恆星風/stellar wind
 • 【塗粉】thô͘-hún/thôo-hún/灰塵/dust
 • 【光映映】kng-iàⁿ-iàⁿ/kng-iànn-iànn/光采奪目燈火通明/brightly-lit
 • 【閬空】làng-khang/làng-khang/空腔/cavity
 • 【雙筒望遠鏡】siang-tâng bōng-oán-kiàⁿ/siang-tâng bōng-uán-kiànn/雙筒望遠鏡/binoculars
 • 【感光】kám-kng/kám-kng/曝光/exposure
 • 【水素】chúi-sò͘/tsuí-sòo/氫/H
 • 【酸素】sng-sò͘/sng-sòo/氧/O

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

明仔載 ê 圖:地球佇日全食 ê 模樣