2024 年 ê 圖

NGC 6188:天壇座 ê 龍族

天頂是毋是發生龍族 ê 戰爭?

喜瑪拉雅山脈山頂 ê 巨大噴流

是哩!毋過你敢捌看過這款暴雷?

Ou4:大花枝星雲

地球 ê 花枝無遮爾大隻啦!

動畫:烏洞 kā 恆星拆食落腹

恆星若是 kah 烏洞行傷倚,會發生啥物代誌?

活跳太陽 ê 日珥 kah 太陽絲

這張有 kā 太陽影像調較清楚 ê 彩色相片,是 5 月 15 紀錄 太陽色球層 ê 水素原子發射線 ê 合成影像。

RCW 85

RCW 85 是一个南天 ê 發射區,就 tī 足光 ê 半人馬座 Alpha kah Beta 之間。

Messier 66 ê 特寫

大型 ê 美麗捲螺仔星系 Messier 66 kah 咱 ê 距離才 3500 萬光年爾爾。

Karkonosze 山脈天頂 ê 極光

這是歷史上頭一擺。上無嘛是這位攝影師 頭一擺 tī in 故鄉 ê 山頂翕著–ê 極光。

蛇夫座 Rho 附近 ê 七彩天星 kah 五彩雲

是按怎 心宿二 kah 蛇夫座 Rho 附近 ê 天區是遮爾多彩,閣遮爾 厚塗粉?

Sh2-132:獅仔星雲

是毋是獅仔星雲才是仙王座內底上大–ê?

愛按怎知影天頂彼个光點是啥物?

天頂彼个光點是啥物?這可能是咱定定 ê 問 ê 問題。若是有,而且若是你蹛 tī 市區,按呢彼个可能是飛龍機。

Pandora 星系團

這幅深空視野拼鬥圖展示一个足驚人 ê 景色,這是 James Webb 太空望遠鏡 ê NIRCam 紀錄 loài ê 星系團 Abell 2744。

SH2-308:海豬仔頭星雲

這个宇宙氣波去予大質量恆星 ê 高溫、高速恆星風吹 kah 遮爾大。

NGC 4565:側向星系

華麗 ê 捲螺仔星系 NGC 4565 ùi 咱地球 kā 看是側向–ê。 因為伊狹狹–ê,所以伊嘛叫做 繡針星系。

火星頂懸 ê 人影

你若是 tī 火星看著你家己 ê 影,結果彼毋是人影,按呢到底啥物狀況?

Pons-Brooks 彗星 出現 顛倒方向 ê 彗尾

是按怎 Pons-Brooks 彗星 這馬有一个顛倒方向 ê 彗尾?

麒麟鹿座內底 ê NGC 2403

壯麗 ê 島宇宙 NGC 2403 就 chhāi tī 長頷頸 ê 麒麟鹿座內底。

月球探測軌道衛星(LRO)翕 ê 月球自轉

目前猶無人看過月球按呢踅。

土衛十二 Helene ê 立體相片

Kā 你 ê 3D 目鏡提來,囥 tī 土星 ê 細粒冰衛星,土衛十二 Helene 邊仔。

WR 134 ê 星雲世界

這張透過 狹頻濾鏡 翕 ê 宇宙速翕,視野範圍差不多是一粒月娘 ê 大細,就 chhāi tī 天鵝座 ê 邊界內底。

巴黎天頂 ê 月華

是按怎有當時仔烏陰天 ê 月娘看起來會是彩色–ê?

迵 tùi 銀河 ê 樓梯

你若是 ùi 這个 樓梯 直直行 tùi 銀河去,會發生啥物代誌?

有 X 級太陽爍光 ê 彼个有名 ê 太陽活跳區 轉來矣

日頭頂懸彼个有名 ê 太陽活跳區,會 tī 地球產生咱看會著 ê 極光。

變色杜定分子雲 I

這幅望遠鏡南天景色內底有烏-mih-mà ê 烏雲 kah 光-iàⁿ-iàⁿ ê 星雲。這表示講是遮有足濟少年恆星,恆星形成 ê 活動嘛真鬧

爆發 ê 日珥

咱 ê 日頭是發生啥物代誌?無啥物代誌啦!伊只是擲一條太陽絲出來爾爾。

太空中看著 ê Manicouagan 隕石坑

4 月 11 這工,國際太空站 第 59 號 探險隊 tī 加拿大 魁北克省 天頂 400 公里懸 ê 所在,翕著足大港 ê St. Lawrence 河 kah 足趣味 ê 圓箍仔形湖。

Euclid 太空望遠鏡 翕著 ê M78

恆星形成過程可能足混亂–ê。

Kā NGC 3169 敨--開

捲螺仔星系 NGC 3169 看起來就敢若是一蜷宇宙膨紗當咧散–開。

瑞典天頂 ê 青色極光

有一个明亮 ê 青色極光迒過規个天頂。

CG4:彗星雲球 kah 星系

氣體雲敢會 kā 星系食去?按呢問 to̍h 毋著矣!

天頂 ê 圓厝頂形極光

這看起來敢若是暗暝 ê 景色,毋過天頂有一部份是茄仔色 ê 光。

飛入去木星 ê 大紅斑

這是一个飛入去太陽系上大粒氣態巨行星,木星,ê 頂層大氣 ê 模擬。

北天 ê 極光

Tī 這个彩色夜景內底,這寡恆星軌跡 ê 優雅弧線,反映 ê 是地球逐工 ê 自轉。

紐西蘭 Banks 半島 ê 極光

這幅構圖袂䆀 ê 組合影像是 tī 紐西蘭南島 附近 ê Banks Peninsula 半島向南爿看過去 ê 景色。

美國 Georgia 州 ê 極光

這是 tī 美國 Georgia 州庄跤暗暝足熟似 ê 景色:天頂 ê 月娘 tī 西爿地平線欲落去矣。

太陽邊緣 ê 太陽活跳區 AR 3664

造成地球最近產生極光 ê 上激烈 ê 太陽活跳區 AR 3664,若是行到太陽邊緣,會生做啥物款?

星團 37

Tùi 大部份地球人來講,開放星團 NGC 2169 看起來就敢若是宇宙 ê 數字 37。

日落時 ê 太陽活跳區 AR 3664

伊比地球閣較大。伊大甲毋免閣放大,你就會當 tī 太陽表面看著伊。

波蘭天頂 ê 紅色極光

北極 ê 極光通常袂走到遮爾南爿去。

太陽活跳區 AR 3664:一大陣太陽烏子

目前有一區近代上大陣 ê 太陽烏子群,當咧行過太陽表面。

模擬動畫:兩粒烏洞合併

來!放予輕鬆,咱來看兩粒烏洞合併 ê 動畫。

星系、噴射流、kah 有名 ê 烏洞

明亮 ê 長株圓星系 Messier 87 (M87) 是超大質量烏洞 in 兜。 2017 年 ê 時陣,伊 ê 影像頭一擺去予地球 ê 事件視界望遠鏡 翕著。

烏洞吸積盤 ê 視覺化影片

踅烏洞咧行 ê 物件看起來會是啥款 ?

烏洞 ê 吸積盤 kah 噴射流

烏洞若是 kā 一粒恆星吞落去,會發生啥物代誌?

日全食影片: Ùi 銀盤 到 手指

這是頂個月日頭 tī 日時消失 ê 影像。

烏洞破壞經過伊 ê 恆星

一粒恆星倚近烏洞會發生啥物代誌?

3 台 輔助望遠鏡 AT

就算 in kah R2D2 機器人足成–ê,這 3 个並毋是你欲揣 ê 機器人。

系外行星 WASP-43b ê 溫度

木星大小系外行星 WASP-43b kah 伊 ê 母行星 因為潮汐鎖定,會用仝一面面對伊 ê 母恆星。

M100:大設計捲螺仔星系

Ùi 真正 ê 宇宙尺度來看,M100 是足壯觀–ê, 是一个偉大設計 ê 捲螺仔星系。

IC 1795:魚頭星雲

對一寡人來講,這个星雲看起來敢若是魚頭。

英仙座 GK:新星 kah 行星狀星雲

恆星系統 GK Per 干焦 kah 相片內底 3 个星雲內底 ê 2 个有關係。

彗星、行星 kah 月娘

這個月初,日頭拄落去 ê 時陣,西爿天頂有三粒足光 ê 天體,予經驗豐富 ê 觀星者有滿意。

環形星雲 ê 環

環形星系 (M57) 比你 ùi 細台望遠鏡看著 ê 閣較複雜。上明顯 ê 中央環差不多有 1 光年闊。

通天的月球烏影

日頭若 tī 天頂,毋過天色是暗–ê、四面 ê 地平線是光–ê,按呢你可能是徛 tī 月娘 ê 烏影下底,拄著日全食矣!

軒轅十四 kah 矮星系

Tī 北半球春天 ê 時陣,欲 tiàm 東部地平線頂懸揣著光爍爍 ê 軒轅十四 是真簡單 ê 代誌。

NGC 604:大型恆星托兒所

NGC 604 是一个大型 ê 恆星托兒所,大細差不多有 1300 光年闊,就 chhāi tī 300 萬光年遠 ê 厝邊捲螺仔星系 M33 ê 捲螺仔手骨 頂懸。

有雙極 ê 龍卵發射星雲

恆星是按怎形成這个美麗 ê 星雲?

飛龍機 機尾雲 ê X 烏影

是啥物 tī 雲內底創出這个大型 X 型烏影?

月娘 kah 咧衝 圓箍仔煙 ê Etna 山

是講,你知影 ê 火山敢有法度按呢?

近木軌道 16:飛過木星

咱來看 Juno 太空船飛過木星 ê 特寫。

天頂 ê 璇石

4 月 8 號這工,月球 ê 烏影迒過北美洲,逐日食 ê 民眾若是有 tī 這條狹狹烏影帶 ê 中央線,就會看著日全食。

船底座大星雲

船底座大星雲是南天天頂 ê 一粒寶石,伊正式 ê 編號是 NGC 3372。

正向星系 NGC 1232

Úi 咱銀河系內底看,NGC 1232 是面對咱 ê 正向星系。

日全食 kah 彗星

頂禮拜 ê 日全食期間,毋但一粒,其實有兩粒彗星出現 tī 日頭附近。

船帆座超新星殘骸 ê 雲絲

爆炸已經煞矣,毋過後壁猶閣有。

哈伯太空望遠鏡 kah 韋伯太空望遠鏡 翕 ê 大管薰星系

這個星系發生了一寡奇怪 ê 代誌,是按怎會按呢?

日全食是按怎收尾?

日全食是按怎收尾–ê?

棕樹葉仔投影出來 ê 日偏食

Tī 4 月 8 號這工欲看著日全食,愛 tī 狹狹 ê 全食帶內底才看會著。

日全食 ê 食甚階段

Tī 日全食 ê 食甚階段,Baily 珠仔定定會出現 tī 太陽 ê 邊緣。

日食 ê 七張連紲相片

遮是 4 月 8 號 ê 日全食 ê 7 張清楚相片。7 張是分開翕–ê,ùi 倒爿頂懸開始,你會當 tī 遮看著日全食 ê 規个過程。

日全食 kah 伊邊仔 ê 行星

月娘若是 kā 日頭閘去,會出現啥物款 ê 景色?

日食發生 tī Magog 湖 ê 月娘烏影

這張速翕是 4 月 8 號 tī 地球北美洲 Quebec 省 Magog 湖天頂翕著 ê 月娘烏影。

美國 Wyoming 州天頂 ê 日全食

明仔載 ê 日全食敢會拄著好天?這个問題已經 tī 足濟想欲看日全食 ê 北美洲人 心內想過幾若擺矣。

加利略四大衛星 ê 木衛二 Europa

咱若是來看 1990 年代後半木星系統 ê 資料,就會發現加利略太空船有記錄著 木衛二 Europa 足精彩 ê 影像。

海鷗星雲

這規片發光氣體塗粉雲,對 地球 ê 天文學家來講,看起來敢若是一隻鳥仔,所以伊才會提著這个外號,海鷗星雲。

星系形 ê 火箭 噴出 捲螺仔形 ê 煙

這團看起來敢若怪怪 ê 厝邊星系,實際上是一台普通火箭咧噴煙,只是講伊有無四常 ê 後壁光。

月圓 kah 藍色目屎

啥物物件 tī 暗時會發光?這幅夜景相片內底,有四常 ê 光 kah 無四常 ê 光。

世界盡頭 ê 日全食

為著欲看著日全食,你敢願意行到世界 ê 盡頭?

北半球春天 ê Pons-Brooks 彗星

Tùi 北半球 ê 觀星者來講,春天愈倚,彗星 12P,嘛叫做 Pons-Brooks 彗星,就會愈來愈光。

蜘蛛星雲 ê 管區

蜘蛛星雲,嘛叫做 劍魚座 30,是一个直徑超過 1000 光年闊 ê 大型恆星形成區,就 chhāi tī 咱附近 ê 衛星星系 大麥哲倫星雲內底。

載人 8 號太空船星雲

3 月 3 號透早 ê 這團氣體塗粉雲,予太空海岸 ê 觀星者看甲目睭褫金金。

M102:坦倒 ê 側向盤仔型星系

這是啥物天體?這是一个一般星系,毋過是坦倒 ê 側向星系。

NGC 2170:天使星雲 ê 抽象畫

這是一幅畫?抑是一張相片?

內蒙古天頂 ê 光柱

這片土地天頂是發生啥物代誌?相片內底 ê 光 毋是極光,是光柱,是一款 kah 倚地表 ê 現象。

日全食 ê 即時特寫

日頭若是消失去矣,你會有啥物感覺?

Odysseus 號 登陸月球

Tī 這張直覺機器公司 Nova-C 月球登陸器 ê 闊幅速翕內底,液氧甲烷火箭 iăn-jín 咧噴火,Odysseus 號 登陸器 ê 停車跤才拄磕著月球表面。

Odysseus 號 kah Parkes 望遠鏡接收盤

這張 tī 地球澳洲 New South Wales 省翕 ê 影像內底,有 CSIRO ê Parkes 無線電波望遠鏡,當咧指向月圓相 ê 月娘。

凱撒大帝 kah 閏年

凱撒大帝 tī 西元前 46 年 ê 時陣重新修定曆法。

暗暝 ê 天色

暗暝 ê 時陣,天色是按怎變暗去–ê?

超新星殘骸 Simeis 147

Tī 超新星殘骸 Simeis 147 複雜交纏 ê 雲絲內底,是真簡單就會揣無路。

火星 衛星 kah 衛星之間 ê 互食

天頂若是有兩粒月娘,而且 in 互相 kā 另外一粒閘去,會是啥物狀況?

冰島天頂 ê 鳳凰極光

看極光 ê 人攏轉去矣!佇冰島九月一个安靜 ê 暗暝,半暝三點半,大部份 ê 極光攏已經消失矣。

Odysseus 號 飛 tuì 月球 去

直覺機器公司 ê 機器人登陸器 Odysseus tī 1972 年 Apollo 17 號任務 ê 時陣,完成美國頭一擺登陸月球 ê 任務 。

鉛筆星雲 kah 超新星震波

這个超新星震波 用一點鐘 超過 50 萬公里 ê 速度,迵過星際空間。

M106 方向 ê 景色

大閣光 ê 美麗捲螺仔星系 Messier 106 是這張宇宙影像 ê 主題。

山尖石林 天頂 ê 海鷗星雲

這隻鳥仔是比這粒山頭閣較大。海鷗星雲會叫這个名是因為伊 ê 外形就親像是一隻鳥仔。

AM1054:星系相挵 會生出恆星

星系相挵 ê 時陣,會生出偌濟恆星?

Parker 太陽探測器 用目尾看著 ê 景色

太陽附近是發生什麼代誌?為著欲揣出這个答案,NASA 發射 Parker 太陽探測器 (PSP),飛到比進前閣較倚太陽 ê 所在做調查。

Hoag 天體:會當講是完美 ê 圓箍仔星系

這是一个 抑是 兩个星系?這个問題出現 tī 1950 年,彼陣 ê 天文學家 Arthur Hoag 雄雄發現這个無四常 ê 銀河系外天體。

Naples 海灣 天頂 ê 流星

一粒宇宙塗粉粒 ùi 太空軁入去 咱地球 ê 頂層大氣。

彗星 12P/Pons-Brooks ê 彗尾結構

彗星 12P/Pons-Brooks tī 4 月 21 ê 時陣,會閣再行到近日點,所以伊紲落來會愈來愈光。

NGC 253:厚塗粉 ê 島宇宙

金爍爍 ê NGC 253 是天頂上光–ê,嘛是上厚塗粉 ê 捲螺仔星系之一。

玫瑰星雲 ê 深空影像

你敢揣會著玫瑰星雲?相片倒爿頂懸彼个大閣紅、看起來敢若一蕊花 ê 星雲,是逐家上愛翕 ê 天體。

一月 ê 狼月

頂個月你敢有看著月圓?平均來講,地球天頂逐個月攏會出現一擺月圓。

行星形星雲 HFG1 kah Abell 6

仙后座內 ê 行星形星雲 HFG1 kah Abell 6,是像太陽這款中型恆星 tī 性命上尾 ê 階段 留落來 ê 殘骸。

火箭發射,煙 ê 烏影 指向月娘

是按怎火箭發射,煙 ê 烏影 會指向月娘?

獨創號直升機 歹去 ê 車葉仔 ê 烏影

2024 年 1 月 18,是自動控制 ê 火星獨創號直升機 第 72 擺 tī 火星薄薄 ê 大氣層內底飛。

玫瑰若毋是紅色

毋是所有 ê 玫瑰攏是紅色–ê,毋過 in 猶是遐爾媠。

球形星團 杜鵑 47

球形星團 杜鵑 47 是南半球 ê 珠寶。伊嘛叫做 NGC 104

心形 ê 蝶仔鬚星系

這 2 个星系敢真正咧互相吸引? 是真–ê 啦!

NGC 1566:韋伯 kah 哈伯 翕 ê 捲螺仔星系

這个西班牙舞者星系 (NGC 1566) 會使講是天頂上典型 kah 上食相 ê 捲螺仔星系之一。

船底座星雲 ê 核心

船底座星雲 ê 核心是發生啥物代誌?

哈伯太空望遠鏡 翕--ê 圓錐星雲

一陣恆星 tī 一个叫做 圓錐星雲 ê 大塗粉柱內底當咧形成。

阿波羅 14 號:Ùi Antares 看著 ê 景色

五十年前 ê 這禮拜五(2 月初 5),阿波羅 14 號 ê 登月小艇 Antares 登陸月球。

NGC 1893 kah IC 410 ê 肚胿仔

這个 tī 荷蘭好天暗暝用天文望遠鏡狹頻濾鏡翕 ê 宇宙景色,是一个足暗 ê 發射星雲 IC 410。

NGC 1365:壯麗 ê 宇宙島

棍螺仔星系 NGC 1365 是一个真正足媠 ê 島宇宙,伊 ê 大細差不多有 20 萬光年闊。

Tī kha-mé-lah 視野內底 咧 peh 升 ê 獵戶座

獵戶座 peh 起來 ê 時陣,tī kha-mé-lah 內底看起來會是按怎?

SLIM 登陸月球

這馬有新 ê 登陸器 tī 月球頂懸呢!

昴宿星團:厚塗粉 ê 七姊妹仔星團

有名 ê 昴宿星團 當咧 沓沓仔 消滅 一部份 迵過 伊 ê 氣體 kah 塗粉 。

冥王星 ê 誠實色水

冥王星是啥物色–ê?毋閣,敢真正是按呢?科學家開一寡時間才揣著答案。

天文台月圓

北半球 1 月份 ê 月圓就叫做 狼月。

金牛座 Epsilon:有行星 ê 恆星

金牛座 Epsilon,嘛叫做 畢宿一,kah 咱 ê 距離有 146 光年遐爾遠。

天頂 ê Jyväskylä 市地圖

你可能無法度隨認出這張 tī 地球頂懸 芬蘭 Jyväskylä 市 ê 市區地圖。

遙遠世界看著 ê 地球 kah 月娘

Ùi 遙遠世界看著 ê 地球 kah 月娘會是啥款?

深空星雲:Ùi 海鳥星雲 到 加州星雲

你對這个夜空有偌了解?

山 kah 月娘 ê 影

月娘 kah 山敢會投影出類似 ê 影?

1938 年 頂 Michigan 州 ê 暴風雪

是講,你看過 ê 暴風雪敢有親像按呢?

獵鷹號載重火箭 ê 回航噴射

12 月 28 暗暝,美國 Florida 州 Kennedy 太空中心發射獵鷹號載重火箭,這是這个火箭會當重複使用 ê 側助推器 ê 第 5 擺發射。

2 點半鐘 ê 木星變化

木星是太陽系內底上主要 ê 巨行星,嘛是自轉速度上緊ê行星,踅一輾毋免 10 點鐘。

平流層 ê 北極光

Tī 這張 1 月 15 翕 ê 夜空相片,極光就 tī 地球平流層咧發光。

美國號 kah 寧靜海

Kā 你 ê 3D 目鏡提來,咱來看這張 tī 別个世界 ê 立體影像。

你應該看會著 ê 獵戶座

就算伊是天頂上好認 ê 星群之一,這个是比你所看著 ê 獵戶座閣較完整。

Webb 太空望遠鏡 翕--ê 星團 IC 348

有當時仔,上無簡單看著 ê 恆星才是上趣味–ê。

冰島天頂 ê 極光龍

雖罔講這个世界無真正會飛 ê 龍,毋過 tī 2019 年 ê 冰島天頂,捌出現 看起來敢若是龍 ê 極光。

踅太陽一輾

地球踅太陽 ê 軌道毋是圓–ê,是長株圓。

月娘𠢕早

1 月 9 號這工,毋管是 tī 地球佗一位,透早就 peh 起來 ê 人,天光進前 tī 東爿看著 ê,是下月眉。

北半球 ê 四分儀座流星雨

四分儀座流星雨這个名是 ùi 一个去予人放袂記 ê 星座來 ê,伊逐年攏會為北半球 ê 觀星者表演一擺。

光--ê、暗--ê、kah 厚塗粉--ê

這張彩色夜景 ê 闊度有 3 粒月娘遐爾闊,是一个 tī 北天 厚天星 ê 星雲,銀河盤頂懸附近 ê 皇家星座,仙王座 內底。

雷神 Thor ê 頭盔

咱一般攏 kā NGC 2359 叫做 雷神 Thor ê 頭盔。伊是一个帽仔形 ê 宇宙雲,閣有兩支翅股。

金星 ê 相位

金星就親像月娘,會出現完整 ê 圓盤,薄薄 ê 月眉形,kah 這兩款之間 ê 形態。

光學波段 kah X-光波段 ê 貓眼星雲

Tùi 一寡人來講這看起來敢若是貓咪 ê 目睭。毋閣其他人可能會感覺這是一粒 tī 宇宙 ê 大型海螺殼。伊實際上是一粒咱熟似 ê 行星形星雲。

彗星 67P 頂懸 ê 雪

你若是徛 tī 週期性彗星 67P/Churyumov-Gerasimenko ê 山壁頂懸,並袂去予這場暴風雪擋咧。

四邊形星群:獵戶座星雲 ê 心臟

這張清楚 ê 宇宙影像中心是獵戶座星雲 ê 心臟,內底有 4 粒高溫大質量恆星,in 就是 四邊形星群。

蛇夫座 Zeta:逃走 ê 恆星

Tī 這張予人讚嘆 ê 紅外線相片內底,有一粒逃走 ê 恆星,蛇夫座 Zeta,伊就親像是 tī 宇宙海內底咧行 ê 船仝款,產生這个弓形 ê 星際震波。

紐西蘭天頂 ê 穩定極光紅弧

這个踅 tī 極光邊仔無四常 ê 紅光是啥物?伊是穩定極光紅弧 SAR。

火箭 ùi 有波紋 ê 月娘面頭前行過

火箭敢會予月娘產生水波痕?袂,毋過伊會予背景 ê 月娘看起來有波痕。

NGC 1232:偉大設計 ê 捲螺仔星系

星系會遮爾迷人,毋但是因為伊看會著 ê 部份,閣有伊看袂著 ê 部份。

2023 年 ê 圖