有聲 ê 圖

欲離開 ê ZTF 彗星

北天夜空進前上衝 ê 主角 彗星 Comet C/2022E3 (ZTF 彗星),這馬已經變較暗矣。

捲螺仔星系 NGC 2841

咱會當 tī 北天 ê 大熊座方向揣著捲螺仔星系 NGC 2841,伊是夜空中算袂䆀揣 ê 天體,離咱才 4600 萬光年遠爾爾。

金牛座 內底 ê 烏暗星雲 kah 恆星形成

金牛座分子雲內底有幾若粒足光 ê 恆星,毋過內底 ê 烏暗塗粉是閣較吸引人注意。

脹大 ê 毛蟹星雲

你 ê 目睭敢有好甲會當看著毛蟹星雲咧脹大?

Wolf-Rayet 星 124

這張清楚 ê 紅外線景色是高溫明亮 ê Wolf-Rayet 星 124 強烈 ê 恆星風 驅動、推捒四箍圍仔 ê 氣體 kah 塗粉。

Medusa 星雲

這个看起來有編織花樣 kah 蛇紋 ê 發光氣體雲絲,予伊得著這个足紅 ê 名:Medusa 星雲。

有幾若百萬粒恆星 ê 球形星團 半人馬座 ω

球形星團 半人馬座 ω,嘛叫做 NGC 5139,離咱有 15000 光年遠。

Tī 德國天頂 ê 木金合相

這个天景真適合提來介紹予囡仔知影。這個月初,夜空中上光 ê 兩粒行星,木星 kah 金星,行到合相 ê 位置。

W5:靈魂星雲

咱會當 tī 仙后座方向揣著一个叫做靈魂星雲 ê 大型恆星形成區。

虹 kah 樹仔

虹 ê 尾溜有啥物?每一个人攏有無仝款 ê 答案。

土星 ê 月娘 土衛七 Hyperion:有古老隕石坑 ê 衛星

土衛七 Hyperion 頂懸彼个奇怪 ê 隕石坑下底有啥物?

Bennu 小行星 ê 立體影像

Kā 你 ê 3D 目鏡囥踮 Bennu 小行星 (編號 101955) 頂懸看。伊 ê 外形就親像一个干樂仔,地表是粗粗缺缺,頂懸攏是岩石。

DART 太空船 kah 雙衛一 Dimorphos

DART (雙小行星改道實驗) 太空船是咱地球頭一个行星防衛測驗任務。

人造夜光

Tī 地球足濟所在,包括大城市,是看無夜空內幾若千粒恆星,干焦看會著霧霧 ê 光 kah 一寡恆星爾爾。

深空影像:大麥哲倫星雲

這个敢是捲螺仔星系?毋是呢!實際上,這个是大麥哲倫星雲 (LMC),是咱銀河系上大 ê 衛星星系。

地球看著 ê 木星 kah 金星

2012 年 ê 金木合相,毋管你蹛 tī 地球佗位,日落了後攏看會著。

意大利天頂 ê 木星 kah 金星

天頂彼兩个光點是啥物?是行星啦!

鬥陣十工 ê 金星 kah 木星

這段日子 ê 暗頭仔,天氣若是袂䆀,咱無可能無注意著天頂有兩粒足金 ê 行星,已經行到 大合相 ê 位置。

RCW 86:歷史上有紀錄 ê 超新星殘骸

西元 185 年彼陣,中國天文學家有紀錄著 出現 tī 南門星官 ê 一粒新恆星。

Kā NGC 3169 敨--開

捲螺仔星系 NGC 3169 看起來就敢若是一粒敨–開 ê 宇宙紗球。

火焰星雲

御夫座 AE 嘛叫做火焰星,週邊 ê 星雲 IC 405 叫做火焰星雲,而且星雲看起來就敢若是燒甲足焰 ê 捲螺仔火。

希臘廟寺 kah 遠方 ê 月眉

是按咱看著 ê 薄月眉,干焦會出現 tī 地平線附近?

黃道光、金星、kah 木星

是啥毋物件造成這个奇怪 ê 光線 ùi 地平線下底湠出來?是踅太陽 leh 行 ê 塗粉。

土衛八 Iapetus:有奇怪地表 ê 衛星

這粒衛星看起來 敢若是 逐家攏 足愛食 ê 堅果。咱到今猶毋知 這條山龍 ê 來源,毋過有幾若个假說咧解說這个現象。

月眉掩星

2 月 22 日落 ê 時陣,西爿天頂有月眉、金爍爍 ê 金星、kah 木星,攏 tī 黃道面出現。

行星形星雲 Jones-Emberson 1

行星形星雲 Jones-Emberson 1 是欲死 ê 類太陽恆星 ê 殮布。伊 kah 地球 ê 距離是差 1600 光年,tī 目睭足利 ê 天貓座遐。

Tī 白羊座 ê 特殊星系

咱會使 tī 有大頭 ê 白羊座邊界內 揣著這个奇妙 ê 捲螺仔星系 Arp 78。

愈來愈強 ê 太陽活動

咱 ê 日頭這馬是愈來愈無閒矣。兩冬前,太陽猶 tī 太陽極小期 ê 時陣,是幾若個月攏揣無一粒太陽烏子。

美國 Yosemite 水沖 kah 天頂 ê ZTF 彗星

In 兩个攏 leh 落落去。水是美國加州 ê Yosemite 水沖,當 leh 落落去地球。ZTF 彗星 當 leh 落落去太陽。

NGC 1850:銀河內底揣無--ê

咱銀河系內底是揣無像這个星團這款–ê。

紅外線波段 厚塗粉 ê 七姊妹仔星團

這敢真正是彼个有名 ê 昴宿星團?昴宿星團上有名 ê 標誌是伊 ê 藍色恆星,這張圖是伊 ê 紅外線影像,伊週邊 ê 塗粉是比內底 ê 恆星閣較光。

2 of 27