有聲 ê 圖

龍骨座大星雲

這个星雲就是 NGC 3372,伊去 hŏng 叫做龍骨座大星雲,是大質量恆星 kah 變化星雲 in 兜。

共宇宙分--開

佇你揤這粒開關進前,你閣有另外兩个宇宙通揀。等你揤這粒開關了後,你就會活 tī 唯一 ê 一个宇宙矣。

Messier 104

華麗 ê 捲螺仔星系 Messier 104 會遮爾有名,是因為伊 lih-欲 完全側向 ê 外形,kah 會閘光 ê 塗粉闊環。

晨昏交界 ê 地球

這个烏影線抑是晨昏線是湠–開 ê。咱會當看著 ê,是伊沓沓仔轉做烏暗色,就 kah 咱 tī 天欲光 抑是 暗頭仔彼陣 ê 經驗相 siâng。

Niú-iok ê 橋 kah 天頂 ê 行星連珠

你若是比日頭閣較早 peh 起來,按呢你應該會當看著這个趣味 ê 天景。

走路雞星雲內底 ê 恆星 kah 雲球

這張用科學色彩表現 ê,是去予編做 IC 2944 ê 發射星雲,毋閣伊明顯 ê 外形予伊提著一个名,叫做走路雞星雲。

葡萄牙天頂 ê 恆星 kah 行星

這个任務本底是欲記錄 暗時 tī 天頂 leh 飛 ê 鳥仔,毋閣落尾煞變做 leh 記錄這个美麗 ê 夜空。

往回地球

是啥物物件欲轉來矣?這張相片是 國際太空站面頂 ê 太空人,tī 2010 年彼陣,頭一擺 ùi 這个距離看著 ê 景色。

獵戶座 kah 松仔

Kā kha-mé-lah 固定 tī 三跤馬面頂,翕幾若張短時間感光 ê 相片了後,kā 這寡相片按照 恆星 ê 位置對齊,才提著這張美麗 ê 夜空相片。

火星面頂 ê 岩石:鱷魚的尻脊骿

款 去予風雕出來 ê 岩石,to̍h 叫做風稜石。 咱會當 tī 火星 Gale 隕石坑 Sharp 山跤,寬闊毋閣有小可仔崎 ê 平原 看著伊。

Messier 96

這張彩色 ê 高解析度相片內底,有一个美麗 ê 島宇宙 Messier 96,伊 ê 捲螺仔手骨踅伊 ê 核心 leh 行。

魔鬼塔天頂 ê 銀河

魔鬼塔是按怎來 ê?這是 tī 美國 Wyoming 州 ê 特殊大岩石,伊 ê 起源到底是啥,到今猶 leh 冤。

N11:LMC 內底的恆星雲

佇本地星系群內底,這个上大上媠 ê 恆星形成區叫做 N11,咱會當佇大麥哲倫星雲 (LMC) ê 正爿頂懸揣著伊。

太空站飛過無閒刺鑿 ê 太陽

一般講來,國際太空站 (ISS) 干焦會當 tī 暗時才看會著。伊看起來就敢若是天頂 ê 一个光點爾爾,咱差不多一個月會看著伊一改。

月球南極 ê 烏影

這張月球表面 ê 相片敢是 tī 顯微鏡下底翕 ê?毋是呢!這是用闊幅 kha-mé-lah 翕 ê 多重光照圖。

火-土 合相

Tī 這个視野內底,黃道星座摩羯座 ê 方向,有一寡較暗 ê 恆星 tī 黃道面去予散射去。

Hale-Bopp:1997 年 ê 大彗星

才無偌久,25 冬前 Hale-Bopp 彗星 踅到太陽附近的時陣,捌 tī 咱 ê 夜空產生足壯觀 ê 景色。

Earendel:早期宇宙 ê 一粒星

Earendel 敢是目前為止人類發現 ê 上遠 ê 天星?這 tī 科學上真有可能,咱愛 ùi Hubble 太空望遠鏡觀測著一个大星系團開始講。

七姊妹仔星團 kah 加州星雲

正爿頂懸藍色彼陣,是昴宿星團。伊嘛叫做七姊妹仔,抑是 M45,是天頂看會著 ê 開放星團 內底上光 ê。

冰島天頂 ê 捲螺仔極光

免緊張!彼隻車無任何危險!伊袂去予天頂彼个大捲螺仔吸去太空啦!捲螺仔光其實是極光,會出現 tī 某一个季節。

CMB ê 雙極:Tī 宇宙中加速

這張是 COBE 宇宙背景探測衛星 tī 1993 年翕 ê 全天圖。這張圖暗示講,本星系群 用相對 原始輻射 一秒鐘 600 公里緊 ê 速度 leh 行。

Nova Scotia ê 北極光

這个北極光看–起來敢若是 tī 另外一个世界,毋閣這張相片確實是 tī 地球一个月清氣 ê 暗暝翕 ê。

比薩敧塔 kah 活跳 ê 日頭

這个霧霧 ê 天氣 成做大自然 ê 濾光片,予 3 月 27 這工 ê 日落景色內底,真簡單 to̍h 揣會著有名 ê 建築。

探索蝶鬚星系

Tī 南方 ê 烏鴉座方向,離咱差不多 6000 萬光年遠 ê 所在,有兩个大星系當咧相挵。這兩个星系編做 NGC 4038 kah NGC 4039。

動畫:奇怪 ê 電波箍仔

若是有一个逐家攏看袂著 ê 宇宙之謎,毋知你會按怎叫?像這个奇怪 ê 電波箍仔,伊 ê 簡稱是 ORCs。

金星 kah 火星:Tī 夜空同齊出現

這兩粒行星 tī 夜空同齊出現 ê 時陣,in 兩爿攏會看著對方,而且會擋一禮拜以上。

Maldive 之夜 ê 寶石

銀河上南彼搭毋若有南十字,閣有離咱太陽上近 ê 恆星系統:半人馬座 α 星。

土衛六 Titan ê 海洋 反射 太陽光

土衛六 Titan ê 表面,是按怎會閃閃爍爍、遮爾光?有一个可能:是液態海洋反射太陽光。

暗暝 ê 冥王星

這个烏影景色就是冥王星暗暝彼半爿。遮是一个暗淡 koh 遙遠 ê 世界。

Medusa 星雲

這个發光氣體看起來敢若是咧辮頭鬃,嘛親像是蛇紋,所以這个星雲才會提著一个有名 ê 名稱,號做 Medusa 星雲。

Arp 78:白羊座內底 ê 特殊星系

咱會當 tī 頭足大粒 ê 白羊座 邊界內底揣著 Arp 78 這个特殊 ê 捲螺仔星系。

2 of 17