LATTE 望遠鏡 ê 月全食

Page(/bonus/20221108_lunar_eclipse)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] LATTE 望遠鏡 ê 月全食

雖罔講 中央大學 tī 中壢 ê 校區看無月全食,毋過 tī 鹿林天文台 內底,由 中央研究院天文及天文物理研究所(ASIAA) 主持 ê LATTE 拿鐵望遠鏡 有翕著喔!

下暗山頂溼度 98% 遮爾懸 ê 時陣,LATTE 望遠鏡 猶是決定欲 kā 圓厝頂 拍開來試看覓咧,就是為著欲予逐家看著月全食 ê 時陣,上清楚上媠 ê 月娘是生做啥物款。

較拍損算 ê 是,鹿林天文台 ê 天氣一直到全食了後才有救,彼陣天王星已經去予月娘閘牢矣!所以 LATTE 望遠鏡就袂赴翕著「月掩天王星」ê 關鍵相片。

雖罔講天王星出來 ê 時陣,LATTE 望遠鏡有翕著,毋過負責翕相 kah 處理相片 ê 中研院天文所 王為豪研究員 已經忝甲欲死矣,伊講先按呢生,有閒才欲處理,所以這張就先予逐家鼻芳一下。

原文華語版

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【天王星】Thian-ông-chhiⁿ / Thian-ông-tshinn / 天王星
  • 【月全食】goe̍h-choân-si̍t / gue̍h-tsuân-si̍t / 月全食
  • 【望遠鏡】bōng-oán-kiàⁿ / bōng-uán-kiànn / 望遠鏡
  • 【圓厝頂】îⁿ-chhù-téng / înn-tshù-tíng / 圓頂
  • 【月掩天王星】Goe̍h iám Thian-ông-chhiⁿ / Gue̍h iám Thian-ông-tshinn / 月掩天王星

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎